Færgen Mercandia IV, der sejler på ruten Helsingør-Helsingborg.

.

Snoghøj Færgegård lå ved det ældgamle overfartssted mellem Fyn og Jylland. Billedet er fra 1821, men selve bygningen er udskiftet mange gange. Det var vigtigt at have god, hyppig og sikker færgefart. Færgemændene på Snoghøj var koncessionerede af kongen og havde pligt til at opretholde færgefart og overnatningssted for rejsende. Kro og færgested lå omtrent, hvor den gamle Lillebæltsbro lander på Jyllandssiden.

.

En færge er primært et skib eller en båd, som sejler efter en fast fartplan på en bestemt rute (færgerute) over et farvand, som typisk er en flod, en sø eller et sund. Der findes dog også færgeruter, som går over åbne farvande.

En færgerute vil normalt forbinde to ruter over land (typisk tog- eller vejruter), så der dannes en længere transportrute over både land og vand. Færger kan således være rene passagerfærger eller færger, som også kan overføre køretøjer af forskellig art.

Ordet færge kan dog også bruges i en noget udvidet betydning. Således vil passagerskibe, som regelmæssigt betjener en bestemt rute mellem to havnebyer, ofte blive kaldt færger, især hvis de under en eller anden form kan medbringe køretøjer. Endvidere kan udtrykket bruges om mindre fartøjer (færgebåde), som kan hyres til kortere sejlture mellem to destinationer, for eksempel til transport af personer fra en havnekaj til et skib for anker på en red.

Ordet færge forekommer også i helt andre sammenhænge, for eksempel om rumskibe (rumfærger) og om de såkaldte roll-on-roll-off-skibe (ro-ro-færger).

Indretning af færger

Indretningen af det skib, som skal anvendes som færge, afhænger af farvandets og færgestedets natur og af, hvad der skal transporteres, samt af, hvor hurtigt og hvor ofte transporten skal foregå. Færger vil derfor ofte være bygget på en sådan måde, at de stort set kun kan bruges med fordel på den rute, de er bygget til.

Særlige problemområder for færger

De mest karakteristiske enkeltheder ved en færge er vogndæk og passagerfaciliteter samt adgangsvejene til disse.

Vogndækkene skal være store, åbne områder med adgang ad porte og ramper af passende størrelse, og passagerfaciliteterne skal have et omfang og en kvalitet, som svarer til de transporter, som skal foregå. Det vil derfor oftest være vogndæk og passagerfaciliteter med adgangsveje, som sammen med rejsens længde og hurtighed er bestemmende for det detaljerede design.

Der er særligt to forhold, som kan give problemer. Færger opererer ofte i farvand med begrænset vanddybde, og det medfører, at færgens dybgang må være lille. Da færgens hoveddæk ofte må ligge ret lavt, bliver der ikke megen plads til færgens maskineri mellem skibsbunden og hoveddækket. Dette er især uheldigt, hvis færgen skal sejle med høj fart, da dette kræver et slankt skibsskrog og et stort maskineri.

Endvidere kan et stort vogndæksareal og -volumen gøre det svært at opnå fornøden sikkerhed med hensyn til stabilitet, brand og evakueringsarrangementer.

Landfaciliteter for færger

Hjørnelejer er udformet som en ret vinkel (et hjørne), hvor færgen lægger til kaj langs den ene side, og stævnen har klaptilslutning til den anden. Sakselejer er konstrueret til færger med en særlig kantet stævnudformning. Det inderste af lejet (saksen) har præcis samme form som stævnpartiet, så færgen ligger helt fast ved anløb. De fleste jernbanefærgelejer er sakselejer. Mange lejer er forsynet med ledeværker, der består af svært tømmer monteret på store elastiske gummiblokke.

.

Som noget særligt kræver færger næsten altid specielle havnearrangementer, og disse kan blive ret komplicerede, især hvis der er kraftigt tidevand ved anløbsstederne.

Fremdrivning og manøvrering

Da en færge ved egen kraft skal kunne besejle havnene og anløbe lejerne, er det vigtigt, at manøvreegenskaberne er gode. Derfor er de fleste færger forsynet med specialbygget manøvregrej. Mange færger har ror i både for- og agterstavn, og rorene er ofte konstrueret, så de har en høj virkningsgrad selv ved ringe vandstrømning, når færgen sejler langsomt.

Fra slutningen af 1950'erne blev det på større færger almindeligt at indsætte tværpropeller, som hyppigst er skruer anbragt i en tværgående tunnel gennem skroget, således at færgen kan manøvreres sidelæns. Som oftest er tværpropellerne anbragt i forskibet (bovthrustere), men en del færger har også en eller to tværpropeller i agterenden (hækthrustere). Mange færger har to drivskruer, ofte med vendbare blade, og enkelte er forsynet med azimut-thrustere, som er skruer monteret på en lodret aksel, så de kan drejes 360°. Færger, der kun har azimut-thrustere, har ingen ror.

Enkelte små færger er kabeltræksfærger. De har hverken ror eller skruer, men drives fremad og manøvreres ved hjælp af to kabler, som enten føres gennem skroget eller er tilsluttet en hjulanordning langs skibssiden.

Nogle få færger er kabelstyringsfærger. De drives fremad på traditionel vis, men har ingen ror og styres udelukkende af kablerne. I Danmark er indsat kabelstyringsfærger på Isefjorden mellem Orø og Hammer Bakker. De nyeste hurtigfærger (katamaraner og fregatfærger) har ingen drivskruer. De sejler ved hjælp af water-jets, hvor vand suges ind i et rør og presses ud med voldsomt tryk, således at rekylvirkningen udnyttes.

Maskineri

I dampskibstiden var de fleste færger forsynet med dampmaskiner, som kunne være af forskellige typer. Efter 1925 er næsten alle færger udstyret med dieselmotorer. Der findes dog færger, som har dieselelektriske eller batteridrevne anlæg, hvor skruerne drives af elektromotorer. Enkelte hurtigtsejlende færger har gasturbiner.

Porte og ramper

For at have nem adgang til vogndækket er alle færger forsynet med porte, så man fra klapanlæggene i havnene kan køre direkte om bord. Som oftest er der porte i både forende (bovport) og agterende (hækport), og mange færger har også sideporte. På små færger, der sejler over korte afstande, er portene lave eller blot en bevægelig bom.

Større færger skal være forsynet med porte, som hindrer vandindtag under sejlads. Hvis færgen ikke sejler på åbne havområder, kan disse porte være rulleporte, der skubbes langs skibssiden, men ellers kræves det af sikkerhedshensyn, at portene ikke kan slås ind af høj sø. Bovportene er derfor som oftest dobbelte. Inderst er der en vandtæt port, som kan hæves og sænkes, og yderst et visir, som kan løftes eller skydes ud langs skibssiden.

Vogndæk

På vogndækkene er der trappeopgange og evt. elevatorer til salonerne samt forskellige servicerum, som i reglen er placeret langs skibssiderne eller midtskibs i såkaldte casings. På jernbanefærger er der anbragt et eller flere spor på vogndækket, evt. med sporskifter, og ved portene er der mobile stoppuffere, som vognene kan køres op imod.

Der vil på vogndækkene oftest være arrangeret surringsbeslag, så køretøjer kan fastsurres i tilfælde af dårligt vejr.

Passagerapteringen

Passagerapteringen omfatter de rum, saloner og kahytter, hvor de rejsende kan opholde sig under sejladsen. På de mindste færger er passagerapteringen sparsom og i reglen kun et rum med siddepladser. På større færger eller færger, der ikke er i fart på ganske korte ruter, er der spisesaloner, cafeterier, hvilesaloner, særlige chaufførrum og kiosker. Færger, der er i fart på lange ruter, hvor natsejlads ikke kan undgås, har kahytter med køjer og baderum.

Sikkerhed og redningsudstyr

Af hensyn til brandfaren skal der overalt på en færge være et omfattende brandslukningsudstyr (fx sprinkleranlæg) og flugtveje til båddækket. Selve redningsudstyret omfatter redningsbåde, oppustelige flåder og evakueringsslisker samt redningskranse og -bælter.

Skrogudformning

De fleste færger har en særlig skrogudformning, således at de passer ind i et færgeleje. For at beskytte skroget ved lejeanløb er de fleste færger forsynet med en kraftig liste af metal eller træ (fenderlisten), som er monteret langs hele skibssiden og i stævnene.

Færger kan være bygget symmetrisk, således at begge ender er ens. De kan således sejle lige godt både fremad og baglæns. Disse færger kaldes dobbeltendere, og de behøver ikke at svaje (vende) under overfarten. De fleste store færger er ikke dobbeltendere og har en egentlig for- og agterstavn, hvilket medfører, at de bedre kan sejle på åbne havområder.

Næsten alle færger er enkeltskrogsfærger, men navnlig siden 1990 er der bygget en del hurtigtsejlende katamaranfærger, som består af to skrog med en fælles overbygning.

Færgetyper

Fra venstre mod højre: Superflexfærgen Difko Nyborg, bygget i England i 1987. Den har to vogndæk og en relativt lille passageraptering. Superfærgen Peter Wessel, bygget i Sverige i 1981. Norsk bil- og passager- færge. Katamaranfærgen Cat Link I er en såkaldt wawe-piercer. Den er bygget i Australien i 1995.

.

Fra venstre mod højre: Hjuldampfærgen Nyborg, bygget i Malmø og indsat på Storebæltsoverfarten i 1883. Kabelfærgen Karen Orø, bygget på B & W, København i 1978. Færgen har et bredt og åbent vogndæk, og den styres af to kabler, som er udspændt mellem anløbsstederne på Orø og i Horns Herred. Motorfærgen Dronning Ingrid, bygget i Helsingør i 1980. Færgen har fire jernbanespor og to gennemgående salondæk.

.

Afhængigt af enten anvendelse eller konstruktion inddeles færgerne i forskellige typer. Efter anvendelse taler man om:

  • godsfærger, som ikke har passageraptering;
  • bilfærger, som specielt er indrettet til overførsel af biler;
  • jernbanefærger, som kan medtage jernbanemateriel; og
  • kombifærger, som har flere anvendelsesmuligheder.

Efter konstruktion inddeles færgerne i:

  • enkelt-, to- eller tredæksfærger afhængigt af antallet af vogndæk;
  • ro-ro-færger, som er fragtskibslignende roll-on-roll-off-skibe med mulighed for overførsel af tunge laster, der i reglen kan fordeles på flere dæk, og;
  • passagerfærger, der er passagerskibe forsynet med et eller flere vogndæk.

Historisk oversigt

Indtil sidste halvdel af 1800-tallet var færgerne mindre, træbyggede både eller skibe, som for det meste blev anvendt til overførsler af hestevogne, kreaturer, post og lettere stykgods samt passagerer. De mindste var åbne robåde (færgejoller) uden passagerfaciliteter. De større var sejlførende fartøjer med en eller to master (jagter og smakker), hvor der ofte var kahytsplads til de rejsende og i visse tilfælde mulighed for forplejning.

Dampfærger og jernbanefærger

Efter opfindelsen af dampmaskinen og anlæggelsen af de første længere jernbaner i Europa og USA blev der behov for at overføre jernbanevogne, især godsvogne, for at effektivisere togtrafikken og knytte banenettene sammen. Dette var baggrunden for konstruktionen af de første dampdrevne jernbanefærger, som blev bygget i Storbritannien. Verdens ældste jernbanefærge var Leviathan, som blev sat i fart den 7. februar 1850 mellem Granton og Burntisland på Firth of Forth i Skotland. Den første danske jernbanefærge var Lillebelt, en dobbeltendet hjuldamper, der sejlede mellem Fredericia og Strib fra den 19. marts 1872.

Skruefærger

De første mindre skruefærger var dobbeltendere med en skrue i hver ende. Denne type blev meget udbredt både i Danmark og det øvrige Europa. Større skruefærger til længere ruter er dog i reglen konstrueret som skibe med spids forstavn og afrundet hæk, og de har udelukkende drivskruer i agterenden. De ældste danske skruefærger var isbryderfærger med et enkelt jernbanespor (Valdemar 1876 og Marie 1890). Den første store danske skruefærge, Prins Christian, blev bygget til DSB i 1903.

Motorfærger og bilfærger

Efter 1. Verdenskrig blev det almindeligt at bygge motorfærger. De første danske motorfærger var små til kortere overfarter (fx Mommark fra 1922 til Fåborg-Mommark-ruten og Møn fra 1923 til Kalvehave-Koster-overfarten). I 1927 blev den første store danske jernbanefærge med dieselmotor, Korsør, bygget.

Desuden betød bilismens stærke fremmarch efter 1920, at der blev bygget særligt indrettede bilfærger. DSB's første egentlige bilfærge var motorfærgen Heimdal, der blev bygget i 1930 til Storebæltsoverfarten. Den kunne medtage ca. 50 personbiler.

I løbet af 1930'erne blev der indsat motorfærger på de fleste danske overfarter. Størstedelen af disse færger var mindre bilfærger.

I midten af 1950'erne blev der behov for nye bilfærger med meget stor kapacitet, hvilket førte til udviklingen af motorfærger med to eller flere vogndæk. Fra midten af 1970'erne er der i mange lande anskaffet en del store færger, ofte benævnt superfærger, med meget stor kapacitet, dvs. 500 personbiler eller mere på flere dæk.

Godsfærger og ro-ro-færger

Siden midten af 1960'erne og især efter 1980 er der fremkommet flere meget specielle færgetyper, hvoraf nogle er yderst fleksible. De særligt konstruerede godsfærger uden passageraptering er en af disse nye færgetyper. Den første danske godsfærge var motorfærgen Asa-Thor fra 1965.

En anden speciel færgetype, som især anvendes til overførsel af biler og løstrailere, er ro-ro-færgerne, hvor der i reglen kun er plads til 400-800 passagerer. Der ofte mindre eller mellemstore fragtskibe, som er ombygget og forsynet med to lastvognsdæk. I Danmark har ro-ro-typen været meget anvendt siden midten af 1980'erne. Varianten ro-pax kan tage et større antal passagerer.

Hurtigfærger

I takt med den stigende konkurrence mellem færgeruterne, kravet om hurtigere sejlads samt virkningen af store bro- og tunnelbyggerier, fx Kanaltunnelen og Storebæltsforbindelsen, er der efter 1990 udviklet helt nye, ukonventionelle hurtigfærger. Der er to hovedtyper: de dobbeltskrogede katamaranfærger og de enkeltskrogede fregatfærger. Hurtigfærgerne er bygget af lette metaller (aluminium), mens de fleste andre færger er bygget af stål. Dog er der stadig nogle træbyggede færger i fart.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig