Examination, (eng. 'afhøring'), i amerikansk og engelsk ret afhøring af et vidne under ed. Afhøring af et vidne ved den part, som har begæret vidnet ført, kaldes i engelsk ret examination-in-chief, i amerikansk ret direct examination. Modpartens senere afhøringer af samme vidne benævnes hhv. cross-examination og redirect examination. I angloamerikansk ret afhøres alle vidner under ed; i Danmark blev adgangen til edsaflæggelse i retsplejen ophævet i 1965.