Eventualmaksimen, koncentrationsmaksimen, grundsætning inden for den civile retspleje, hvorefter der under behandlingen af en retssag indtræder en begrænsning (præklusion) i parternes adgang til at fremkomme med nyt processtof: De kan herefter ikke udvide nedlagte påstande, føre nye beviser eller fremsætte nye anbringender (dvs. de retlige og faktiske grunde, som de anfører til støtte for deres påstande). I dansk ret indtræder begrænsningen som hovedregel ved afslutning af sagens forberedelse. Eventualmaksimen er begrundet i ønsket om at spare tid og udgifter for parterne og for statskassen. Begrænsningen er dog ikke absolut, idet en part vil kunne fremkomme med nyt processtof, hvis modparten ikke protesterer imod det, eller hvis retten tillader det.