Eventualforpligtelser, (1. led afledn. af lat. eventus 'udfald, resultat'), forhold, som eksisterer på tidspunktet for en virksomheds regnskabsaflæggelse, og hvis virkning på regnskabet afhænger af udfaldet af en eller flere usikre fremtidige hændelser, fx en retssag. Hvis det er sandsynligt, at forholdet vil påføre virksomheden et tab, og at dette med rimelighed kan opgøres, skal det forventede tab medtages i regnskabet. Ved usikkerhed anføres eventualforpligtelsen i en note; oplysning kan kun undlades, hvis tab vurderes som en usandsynlig følge af forpligtelsen.