Guldplade fra begyndelsen af 400-tallet f.v.t. med etruskisk dedikationsindskrift (læses fra højre mod venstre). Første ord i tredje linje er UNIAL, genitiv af Uni, der svarer til den romerske gudinde Juno. Pladen er fundet i tempelområdet ved Pyrgi, Cerveteris havneby. Villa Giulia-museet i Rom.

Etruskisk er et sprog, der blev talt i oldtidens Mellemitalien i det område, der af romerne kaldtes Ētrūria (Etrurien), og som var beboet af etruskerne. Sproget, der uddøde i takt med romaniseringen, tilhørte en lille og isoleret sprogfamilie af ukendt oprindelse. Af samme grund er det endnu kun delvist dechifreret.

Slægtskab

Etruskisk er et af de tre medlemmer i den uddøde og isolerede tyrrhenske (dvs. ‘etruskiske’) sprogfamilie. De to andre medlemmer er lemnisk fra den græske ø Limnos og rætisk fra et område i Alperne, der senere blev til den romerske provins Raetia. Begge sprog er kun belagt med ganske få indskrifter.

Dokumentation

Piacenza-leveren, antagelig fra hellenistisk tid; Museo Civico, Piacenza. Bronzemodellen af en fårelever blev formodentlig brugt af haruspexer. Leveren er inddelt i felter, hvert med sit gudenavn.

.
.

Kendskabet til etruskisk bygger på over 10.000 indskrifter fra omkring år 700 f.v.t. til år 10 f.v.t. samt enkelte længere tekster. Størstedelen af teksterne er skrevet med det etruskiske alfabet; i takt med romaniseringen dukker dog flere og flere indskrifter op i det latinske alfabet.

Materialet, der kun delvist er blevet dechifreret, består af:

 • over 9000 korte indskrifter, der først og fremmest består af navne, titler og slægtskabsbetegnelser; fx gravindskrifter, dedikationer til guddomme, ejerskabs- votiv- og gaveindskrifter;
 • en række længere indskrifter (under 300 ord) skåret eller hugget ind i forskellige medier (ler, sten, bronze, guld osv.) eller malet på potter eller fresker;
 • resterne af en såkaldt linnedbog (Liber linteus), der indeholdt en rituel kalender. Stoffet i bogen var blevet anvendt til at indbinde en egyptisk mumie, der i dag befinder sig på Nationalmuseet i Zagreb; se Zagrebmumien.

Dechifrering

Eftersom det ikke er muligt at sammenligne etruskisk med andre beslægtede sprog (rætisk og lemnisk er ikke brugbare i denne henseende), har forskerne ikke kunnet bruge den etymologiske metode på sproget.

Heldigvis var etruskerne i tæt sproglig kontakt med deres naboer, hvilket har sat sig spor i låneord mellem etruskisk, græsk, latin og de sabelliske sprog som fx umbrisk. Eftersom vi forstår disse sprog, kan vi også forstå låneordene. Eksempler på sådanne låneord er:

 • etruskisk zatilaθ ‘vagt’ → latin satelles, -ītis ‘ledsager’ (lånt ind i dansk som satellit)
 • latin fānum ‘tempel’ → etruskisk fanu ‘tempel’
 • umbrisk kletra ‘kurv til offergaver’ → etruskisk cletram ‘gave’
 • græsk κώθων ‘drikkebæger’ → etruskisk qutum ‘kande’

Derudover har man fundet 40-50 glosser (ordforklaringer) i latinske og græske tekster.

En anden kilde til dechifreringen er et stort antal tosprogede tekster, særlig etruskisk-latinske indskrifter, der dog mest indeholder navne. Et lille gennembrud skete, da man i 1964 fandt to guldplader på etruskisk ved stedet for den antikke by Pyrgi. Tavlerne indeholdt en dedikation til den fønikiske gudinde Astarte. De var blevet rituelt begravet sammen med en tredje tavle på fønikisk, der indeholdt en lignende dedikation og derfor kunne hjælpe forskerne med at dechifrere de to etruskiske tavler.

I mange tilfælde har forskerne måttet udlede fra konteksten, hvad en indskrift måtte betyde, som når en billedtekst henviser til en guddom eller genstand på billedet, en gravskrift oplyser navnet og diverse slægtsforhold for den afdøde osv. Her er det en hjælp, at indskrifter på nabosprogene blev brugt til stort set de samme formål.

Endelig kan man opnå en indsigt i sprogets morfologiske opbygning ved at studere de enkelte ord og deres bestandele, inddele ordene i ens opbyggede klasser og studere de forskellige ordklassers forekomst i sætninger. Hermed får man også en idé om sprogets syntaks.

Ved at kombinere de forskellige metoder er det lykkedes at beskrive sprogets grammatik og delvist oversætte de etruskiske tekster.

Skrift

Det etruskiske alfabet bygger på en variant af det oldgræske alfabet, som græske kolonister bragte til Italien i 700-tallet f.v.t. Dette alfabet var vestgræsk og afveg på visse punkter fra det østgræske alfabet, som senere blev standardalfabetet for græsk. Bla. anvendtes tegnet H (eta) ikke til at angive det lange η /ē/, men aspiraten /h/.

Fra græsk overtog etruskerne den praksis at skrive fonemet /k/ med det græske Κ (kappa) i stilling før a, og, i tidlige indskrifter, Ϙ (koppa) i stilling før u. Det græske Γ (gamma) stod for /g/, men kom i etruskisk til at stå for /k/ i stilling før i og e. Efter en periode med regional varition i skrivemåden endte det etruskiske gamma med at stå for /k/ i alle stillinger. Det transskriberes <c>.

Skriftretningen kunne variere, især i begyndelsen af overleveringsperioden, men som hovedregel blev etruskisk skrevet fra højre mod venstre. Det indebar, at bogstaverne blev skrevet spejlvendt; det ovennævnte gamma skrives således <Ɔ>.

Det etruskiske alfabet, der i øvrigt udviklede flere forskellige lokale varianter, bredte sig til det meste af Den Italiske Halvø og blev bl.a. grundlaget for det latinske alfabet.

Periodisering

Den 700-årige periode inden for hvilken vi har sproglige levn på etruskisk, inddeles i to perioder: oldetruskisk fra ca. 700–450 f.v.t. og ungetruskisk fra ca. 450–10 f.v.t. Skillelinjen er synkopen; se længere nede.

Lydlære

Foneminventar

Oldetruskisk har følgende fonemer:

 • vokalerne a, e, i, u
 • diftongerne ai, au, ei, ui
 • de ustemte lukkelyde p, t, k
 • de ustemte, aspirerede lukkelyde pʰ, tʰ, kʰ
 • hæmmelydene h, f, s, ʃ
 • affrikaten ts
 • sonoranterne v, l, r, m, n

Det er muligt, at ungetruskisk også har et sæt lange vokaler, der opstod som følge af monoftongering af diftonger og kontraktion af vokaler.

Stemte lukkelyde findes ikke, men etruskerne bevarede alligevel d og b i deres alfabet, eftersom disse findes i det latinske alfabet, der bygger på det etruskiske.

Nogle lyde gengives forskelligt, både i den etruskiske skrift og i moderne translitterationer. For lukkelydene gælder:

 • /k/ kan optræde som c, q eller k
 • /pʰ/, /tʰ/, /kʰ/kan optræde som ph, th, ch eller φ, θ, χ
 • /ts/ translittereres med z

Alfabetet havde tre tegn til at skrive de to sibilanter /s/ og /ʃ/ med. Der var regionale forskelle på, hvilke tegn der blev brugt til hvilken sibilant. For translitterationen betyder det, at

 • /s/ kan optræde som s, ς eller σ
 • /ʃ/ kan optræde som sh, , š, ς́ eller σ́

Accent og synkope

Etruskisk har accent på ordenes første stavelse. Her stemmer etruskisk overens med de omkringliggende italiske sprog, der alle havde initialaccent i de tidligste perioder.

Ligesom i nabosprogene manifesterede initialaccenten sig ved forskellige svækkelser af vokaler i ubetonede stavelser, herunder synkope. I oldetruskisk faldt de fire vokaler i indre stavelser således gradvist sammen i én lyd, der nok har været en mumlevokal [ə]. Der fandtes dog intet særligt tegn i alfabetet til at gengive denne lyd med, hvilket forklarer vekslende skrivemåder som i navnet Avile, Avale, Avule og Avele, der afspejler forskellige måder at skrive udtalen [awəle] på.

Omkring 450 f.v.t. faldt denne mumlevokal helt bort, og det netop nævnte navn blev til ungetruskisk Aule. Vokaler i sidste stavelse blev også ramt af denne udvikling, men i mindre grad. Eksempler:

 • Ramutha (et navn) > Ramtha
 • turuce ‘gav’ > turce
 • mutana ‘sarkofag’ > mutna
 • zilaθ ‘prætor’ > zilch
 • lavtun ‘familie’ > lavtn

Synkopen forklarer, hvorfor de græske navne, der optræder i etruskisk ofte er svært genkendelige:

 • Apollōn → ungetruskisk Aplu
 • Hēraklēs → ungetruskisk Ercle
 • Poludeukēs → ungetruskisk Pultuke
 • Adōnis → oldetruskisk Atunis > ungetruskisk Atuns
 • Alexandros → ungetruskisk Elchsntre
 • Klytaimnēstrā → oldetruskisk Cluthumustha > ungetruskisk Clutmsta

Vokalharmoni

Der er en tendens i sproget til vokalharmoni; det fænomen, at vokaler i et ord assimileres til hinanden, dvs. nærmer sig hinanden udtalemæssigt. Det ses fx, når græsk Klytaimnēstrā gengives som Cluthumustha.

Morfologi

Etruskisk er et agglutinerende sprog. I morfologien udtrykkes de forskellige grammatiske kategorier (tal, kasus, modus osv.) således ved hjælp af klart adskilte bøjningssuffikser.

Nominer

For substantivernes vedkommende skelnes der mellem to klasser: dem, der henviser til mennesker, og dem der ikke gør. De tager, med visse undtagelser, hver sit sæt bøjningsendelser.

Substantiver, men ikke adjektiver, bøjes i tal, nemlig ental (umarkeret) og flertal. Flertal markeres med endelsen ‑χva med varianterne ‑cva og ‑va, med mindre ordet betegner et menneske – så er endelsen -r. Således fx:

 • ais ‘gud’ → flertal aise-r
 • avil ‘år’ → flertal avil-χva

Derudover bøjes nominer i fem kasus. I pluralis markeres fire af disse med et l-holdigt suffiks, som regel hvis ordet danner pluralis med ‑r og betegner et menneske:

 • nominativ/akkusativ (umarkeret)
 • genitiv: -s /oldetruskisk -a, ungetruskisk -al
 • pertinentiv: -si / -ale
 • ablativ: -(i)s /oldetruskisk -alas, ungetruskisk -als
 • lokativ: -i, -thi (ungetruskisk)

Kasusendelser indsættes efter flertalsendelser. Således fx:

 • mutna ‘sarkofag’ → genitiv pluralis mutna-χva-l

Grammatisk køn findes ikke, men i ungetruskisk forekommer feminine navne markeret med -i eller -a, fx:

 • Larthi f. – Larth m.
 • Arntha f. – Arnth m.

Pronominer, artikel

Af pronominer kendes et personligt, et possessivt og flere demonstrative. Pronominerne bøjes i de samme kasus som nominerne, bortset fra at pronominerne har en særskilt akkusativ:

 • mi ‘jeg’, mini ‘mig’
 • un ‘du’, une ‘dig’

Sproget havde en enklitisk artikel, -(i)śa:

 • flere-ś ‘denne offergave’

Verber

Verber bøjes i følgende kategorier med de tilhørende bøjningsmorfemer i parentes:

 • tempus: præsens (umarkeret) og præteritum (-c)
 • modus: indikativ (-e), imperativ (endelsesløs), jussiv (-a), necessitativ (-ri)
 • diatese: aktiv (umarkeret) og passiv (-χe i præteritum)

Person og tal markeres ikke.

Derudover forekommer en række participier, af hvilke de bedst analysérbare er:

 • passivt participium med -u
 • aktivt præsens participium med

Syntaks

Vores viden om den etruskiske syntaks begrænser sig mest til ordstillingen, der ændrer sig fra old- til ungetruskisk. Det vides, at:

 • oldetruskisk overvejende er af SOV-typen, dvs. at subjektet typisk står først i sætningen, hvorefter kommer det direkte objekt, dernæst verbet og til sidst diverse andre elementer, fx Laris Avle … cn σuθi ceriχunce 'Laris (og) Avle satte (ceriχunce) denne grav (cn σuθi)'. Med tiden udvikler sproget sig i retning af et SVO-sprog, fx Larce Lecni turce flereś 'Larce Lecni gav (turce) denne offergave (flere-ś)'. En vigtig undtagelse er, at et pronominalt objekt står først i sætningen og tiltrækker verbet: tn turce vel sveitus "Vel Sveitus gav (turce) denne (tn)".
 • Talord står før deres substantiv i oldetruskisk, fx zal rapa 'to rapa-ofre', men følger substantivet i ungetruskisk, jf. clenar zal 'to sønner'.
 • Adjektivernes stilling i oldetruskisk er uklar, men i ungetruskisk står adjektiver overvejende efter deres substantiv, fx ati thuta ‘hellige (thuta) moder (ati)’.
 • Genitiver står forud for det modificerede ord i oldetruskisk, fx Larθal clan ‘Larth’s søn’; i ungetruskisk er rækkefølgen omvendt: luθcva Caθaś ‘Caθaś altre’.
 • Sproget benytter sig af postpositioner, dvs. efterstillede forholdsord: Fx angiver -ri ‘på vegne af’, jf. śpureri ‘på samfundets vegne’.

Ordforråd

Kendskabet til ordforrådet er naturligt begrænset af kildernes relativt ensidige karakter. Visse kategorier er dog godt belyst:

 • slægtskabsbetegnelser: ata ‘bedstefar’, atrs ‘forælder’, apa ‘far’, ati ‘mor’, huσ ‘barn’, fetiu ‘foster, afkom, barn’, clan ‘søn’, σeχ ‘datter’, ruva ‘bror’, puia ‘hustru’, atrś ‘hus, familie’, lavtun ‘familie’ osv.
 • juridiske begreber som lautni ‘frigiven’, zilaθ ‘prætor’; spur ‘by’
 • religiøse termer og gudenavne: ais ‘gud’, farθan ‘ånd’, fler ‘offergave’, zusle ‘offerdyr’, nunθen ‘påkalde’, Aplu ‘Apollo’, Ercle ‘Herakles’, Tinia ‘Zeus’, Turan ‘Afrodite’
 • Tal: θu 'en', zal 'to', ci 'tre', śa ‘fire eller seks’, maχ 'fem', huθ ‘seks eller fire’. De sammensatte former dannedes, lige som i latin, efter et subtraktivt mønster, fx θunem zaθrum ‘én fra tyve = 19’.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig