Due process of law, (eng. 'retmæssig proces'), angelsaksisk juridisk begreb. Due process of law, som nævnes i den amerikanske forfatnings 5. og 14. amendment, opfattes forfatningsmæssigt som et krav om, at statsmagten over for borgerne optræder i overensstemmelse med loven og med skyldig hensyntagen til den enkelte borgers rettigheder. I retsplejen forstås princippet om due process som et krav om, at en sags parter får en retfærdig behandling. Hertil kræves bl.a., at retssager behandles ved en lovligt oprettet domstol, som har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, at parterne under sagen får korrekt underretning om tidspunkt og sted for retsmøderne, og at parterne har ret til at deltage i retsmøderne og føre beviser til støtte for deres synspunkter. Begrebet benyttes også i folkeretten, fx i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.