Diurnale, (lat., af diurnus daglig, af dies dag), de katolske gejstliges daglige bønnebog.