Direkte kolonistyre, assimilering, kolonistyreform, som praktiseredes af især kolonimagten Frankrig, men også af bl.a. Belgien og Portugal. Disse landes kolonier blev i høj grad behandlet som hørende direkte under moderlandets administration. Således inddeltes fx de franske i kolonier i departementer med fransk lovgivning efter samme mønster som Frankrig selv. De traditionelle magtstrukturer blev i dette system nedbrudt, og indfødte magthavere blev frataget al formel magt og erstattet af franske embedsmænd. Direkte kolonistyre forbindes ofte med begrebet assimilering, idet målet var at inkludere kolonien i den franske stat, og at gøre de koloniale undersåtter så franske som muligt, uden at man dog derfor kan tale om egentlig lighed i forhold til franskmændene. Frankrigs direkte kolonistyre kan ses som en modsætning til briternes indirekte kolonistyre. Se også kolonialisme