Differensmetode betegner matematisk metode til løsning af differentialligninger. Differensmetoden erstatter differentialligningen med et system af lineære ligninger ved at erstatte differentialkvotienter med tilsvarende differenskvotienter. Fx i differentialligningen \(df/dx = f(x)\) erstattes \(df/dx\) med \((f(x+h)-f(x))/h\), hvorved ligningen bliver \(f(x+h)=f(x)+hf(x)=(1+h)f(x)\). En løsning til differentialligningen, der i eksemplet er eksponentialfunktionen \(f(x) = e^x\), bliver tilnærmet af en anden eksponentialfunktion, nemlig \(f(x+nh) = (1+h)^n f(x)\).