Det molekylære ur, antallet af ændringer i en arts arvemasse brugt som et mål for den tid, arten har eksisteret her på Jorden. Under arters opståen og evolution opstår der til stadighed forandringer (mutationer) i generne (se art og evolution). Jo længere tid to arter har udviklet sig uden at udveksle genetisk materiale, jo mere forskellige er deres gener. Denne forskel kan direkte anvendes som et relativt tidsmål for, hvornår de pågældende arter delte sig fra en fælles forfader. Vha. et estimat af mutationshyppigheder kan den relative tid, med større eller mindre usikkerhed, omsættes til absolut tid.