Comminutor, (lat., af comminuere brække itu, formindske, com- + minuere formindske), apparat til findeling af faste stoffer, fx i kloakindhold.