bestyrelse

Artikelstart

Bestyrelse, ledelsesorgan i aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab, fond eller forening med kompetence til at varetage den overordnede ledelse af selskabet og til om fornødent at gribe ind i den daglige ledelse. Anpartsselskaber behøver dog ikke at have en bestyrelse; i så fald udøves bestyrelsens funktioner af direktionen. Bestyrelsen vælges og afsættes af generalforsamlingen. Dog har medarbejdere i aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde med mindst 35 medarbejdere ret til at vælge en tredjedel af den samlede bestyrelses medlemmer.

En bestyrelse består af mindst tre personer, hvoraf én er bestyrelsesformand med særlige pligter vedrørende indkaldelse m.v. og ofte tillige med den udslagsgivende stemme i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsens arbejde skal reguleres nærmere i en forretningsorden, der særligt i børsnoterede selskaber skal indeholde en række regler om bestyrelsens tilsyn med selskabets forhold — herunder selskabets organisation, kapitalberedskab og økonomistyring. Efter dansk ret er bestyrelsen overordnet direktørerne i alle sager, og den kan således fastlægge generelle forskrifter for direktionens virke og om nødvendigt gribe ind i enkeltsager. En bestyrelse er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede (et quorum-krav på over halvdelen), medmindre selskabets vedtægter foreskriver et større quorum. Beslutninger træffes ved simpel majoritet blandt bestyrelsens medlemmer, medmindre vedtægterne kræver mere.

Bestyrelsen skal føre tilsyn med selskabets, foreningens eller fondens forhold og med direktionens arbejde og sørge for, at bogføringen og forvaltningen af selskabets formue kontrolleres på tilfredsstillende måde, hvorimod selve udførelsen af disse opgaver påhviler direktionen. Kun bestyrelsen kan meddele prokura, dvs. give bestemte medarbejdere en begrænset adgang til at forpligte selskabet.

Bestyrelsens medlemmer kan honoreres med fast vederlag godkendt af generalforsamlingen eller vederlag fastlagt i vedtægterne eller med tantieme eller med en kombination af disse. De enkelte medlemmer kan efter en konkret vurdering ved domstolene pålægges erstatningspligt, hvis de ved forsætlig eller uagtsom handlemåde eller ved svigtende tilsyn påfører selskabet, dets aktionærer eller anpartshavere eller dets kreditorer formuetab. De kan også pålægges bødestraf, hvis de bryder deres tavshedspligt vedrørende selskabets forhold, eller hvis de forsømmer bestemte pligter, fx at holde sig ajour med, hvad revisor skriver i revisionsprotokollen. Er selskabets aktier børsnoterede, påhviler der bestyrelsen særlige pligter — først og fremmest med henblik på at undgå, at intern viden om selskabets forhold misbruges til at skaffe sig fortjeneste på køb eller salg af selskabets aktier, såkaldt insider trading.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig