Børsetiske regler, regler fastsat af en fondsbørs for at sikre investorbeskyttelse og ligebehandling af markedsdeltagerne. Københavns Fondsbørs A/S' børsetiske regler af 29.10.2001, udstedt af bestyrelsen for Københavns Fondsbørs (fra 2005 Den Nordiske Børs), fastlægger, at al offentlig udbud, køb og salg, formidling og rådgivning om værdipapirer optaget til notering på Københavns Fondsbørs skal udføres på en redelig måde og i overensstemmelse med god børsskik. Derudover bestemmes det, at medlemmerne af Københavns Fondsbørs har et særligt ansvar for opfyldelsen af reglerne om god forretningsskik, og at de skal handle loyalt og korrekt i deres kunders bedste interesse og under hensyn til markedets integritet. Medlemmernes rådgivning skal leve op til sædvanlig god, faglig standard og skal udelukkende tilgodese kundens interesse. De børsetiske regler fastlægger regler om Best execution for handlernes udførelse, herunder bedst mulige pris og betingelser, og det fastslås, at udbredelse af urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, spredning af rygter eller i øvrigt ethvert forsøg på med uhæderlige midler at påvirke kursdannelsen ikke må finde sted. Medlemmer af Københavns Fondsbørs skal endvidere overholde anerkendte danske og internationale branchekutymer.