Børnetilsyn, det almindelige børnetilsyn, tilsyn med visse grupper af børn. Ordningen, der eksisterede 1924-65, omfattede tilsyn med børn under 14 år, der var i familie- eller dagpleje mod betaling, tilsyn med børn født uden for ægteskab og under 7, evt. under 14 år, samt tilsyn med børn, hvis forældre modtog visse bidrag fra det offentlige. For de to sidste gruppers vedkommende var tilsynet begrundet i, at stramme økonomiske vilkår ansås for at indebære en risiko for børns opvækstforhold. De to børnegrupper kunne dog efter omstændighederne fritages for tilsynet, og i begyndelsen af 1960'erne var mindst 30% holdt uden for tilsynsordningen. I 1965 afløstes ordningen af et tilbud om familievejledning til familier med særlige støttebehov. Tilsyn med børn i familiepleje opretholdes som en særlig ordning.