Apogami, (gr. apo- + -gami), inden for botanik mangel på evne til kønnet formering.