Ansvarssubjekt, den person, hos hvem ansvaret for en uretmæssig handling eller undladelse søges placeret. Også juridiske personer, fx aktie- og anpartsselskaber og selvejende institutioner, kan være ansvarssubjekter. For at idømme straf eller pålægge erstatning kræves som oftest, at ansvarssubjektet har handlet forsætligt eller uagtsomt, se tilregnelse, samt har været i en psykisk "normaltilstand", se tilregnelighed. Dette udelukker børn og visse voksne som ansvarssubjekter inden for strafferetten og kan begrænse deres ansvar inden for erstatningsretten. At en lov retter sig mod et særligt ansvarssubjekt, fx ejeren af en erhvervsvirksomhed, udelukker normalt ikke, at også andre ifalder straf- eller erstatningsansvar.