Almindelig formueskade er skade, der ikke er en følge af eller i øvrigt står i forbindelse med skade på person eller ting. De almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold er udformet med henblik på person- og tingskader og kan derfor ikke uden videre anvendes på almindelig formueskade. Eksempler på almindelig formueskade er skader som følge af krænkelse af ophavsrettigheder, skader som følge af illoyal konkurrence, krænkelser af den personlige integritet (fx ærekrænkelser eller frihedsberøvelse) og skader som følge af boykot eller blokade. Ansvar for almindelig formueskade forudsætter ofte, at særlige ansvarsbetingelser er opfyldt. Endvidere kan ansvar for almindelig formueskade indtræde efter reglerne om professionsansvar, fx en advokats ansvar for mangelfuld sagsbehandling, vildledende rådgivning o.l.