Aerodrom, (gr. aero- + -drom), flyveplads; lufthavn.