Abzymer, antibody enzymes, antistof-enzymer, d.s.s. katalytiske antistoffer.