Ab initio-metoder, i kemi beregning af molekylære egenskaber ved hjælp af metoder, som alene anvender de kvantemekaniske grundligninger og værdierne af naturkonstanter. Se kvantekemi.