Vejen Kommune

Vejen Kommune. Våbenet blev taget i brug i 2006. To frøpar af løn vokser ud af bølgelinjen, Kongeåen, og på hver side af den og symboliserer dermed, at der er bygget bro over den tidligere grænse. De fire frø danner sammen med åen et knudepunkt for de fire oprindelige kommuner.

.

Vejen Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Folding Kirke, Vejen Kommune.

.

Føvling Kirke, Vejen Kommune.

.

Gesten Kirke, Vejen Kommune.

.

Hjerting Kirke, Vejen Kommune.

.

Hygum Kirke, Vejen Kommune.

.

Ildved Kirke, Vejen Kommune.

.

Øster Lindet Kirke, Vejen Kommune.

.

Veerst Kirke, Vejen Kommune.

.

Skrave Kirke, Vejen Kommune.

.

Stenderup Kirke, Vejen Kommune.

Skodborg Kirke, Vejen Kommune.

.

Lindknud Kirke, Vejen Kommune.

.

Læborg Kirke, Vejen Kommune.

.

Vejen Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Sydjylland. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Vejen, Rødding, Brørup og Holsted og hører til Region Syddanmark. Kommunen har sit forvaltningscentrum i Vejen. Kommunens område ligger på begge sider af den gamle grænse langs Kongeåen mellem kongeriget og hertugdømmet Slesvig (Sønderjylland), idet den tidligere Rødding Kommune indtil 1920 lå i Slesvig. Rødding Kommune tilhørte indtil 2007 Sønderjyllands Amt (før 1970 Haderslev Amt), mens de øvrige tre kommuner lå i Ribe Amt.

Faktaboks

etymologi:
Navnet Vejen kendes fra1280 Wægnæ, ca. 1325 Weghn, antagelig opr. navn på Vejen Å.
areal:
814 km2 km²
indbyggertal:
42.822 (2017)

Byrådet i Vejen Kommune består af 27 medlemmer (2014). Egon Fræhr (f. 29.3.1951) fra partiet Venstre er borgmester siden 2007. Vejen Kommune indgår i det kommunale samarbejde Trekantområdet.

Naturforhold

Størstedelen af den nordlige del af kommunen ligger på Holsted Bakkeø og er præget af et roligt, bakket landskab, der strækker sig frem til linjen Vejen-Bække. Den centrale del nord for Brørup udgør et højtliggende, sandet, storbakket terræn med Stenbjerg (103 m.o.h.) som det højeste punkt. I nordvest tangerer Sneum Å kommunen, og åen har tilløb fra flere større vandløb, der gennemskærer området fra øst mod vest, bl.a. Holsted Å med sit snævre dalstrøg. Jordbunden omkring Askov er næringsrig, mens mager sandjord med jordfygning og tilplantning præger området mellem Læborg og Bække nord for Vejen Mose. Den østligste del af kommunen udgøres af et ungt morænelandskab dannet nær hovedstilstandslinjen. Her ligger gamle løvskove, fx Gejsing Skov. Mellem disse to landskaber ligger en bred, nord-syd-gående smeltevandsdal med Vejen Å-Gesten Å-systemet, flere moser, heder og plantager. Dette åsystem er ligesom Vejen Mose EU-habitatområde. Hundsbæk Plantage er som kommunens øvrige plantager udvidet flere gange, siden beplantningen begyndte i 1880'erne.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Vejen 9707
Holsted 3111
Rødding 2735
Brørup 4583
Jels 1993
Askov 1830
Skodborg 1331
Bække 1093

Bakkeøen afgrænses mod syd af en markant skrænt ned mod Kongeådalen, der er en 2-3 km bred hedeslette. Åen har skåret sig ned i aflejringerne og har med sit bugtede løb skabt en særskilt dal i hedesletten, et såkaldt dal-i-dal-landskab. Kongeådalen blev fredet i 1980.

Syd for Kongeåen fortsætter disse landskabstyper. Mellem Skodborg og Jels ligger en del af den israndszone, hovedstilstandslinjen, der deler landskabet i et ungt morænelandskab mod øst og mod vest Rødding Bakkeøs gamle, men relativt frugtbare aflejringer fra næstsidste istid. Bakkeøen gennemskæres centralt af en mindre smeltevandsdal med Hjortvad Å. En brat, 30 m høj skrænt danner skellet mellem bakkeøen og den brede, dyrkede smeltevandsdal med Kongeåen. Ved Øster Lindet i syd findes et tilsvarende landskab ned mod Gram Ådal. I en lille tunneldal nord for Jels ligger tre fredede langsøer, Jelssøerne. De omgivende Jelsskove er en rest af Farrisskoven, der indtil 1700-t. strakte sig tværs over Jylland mellem Ribe og Lillebælt og delte landet i Nørre- og Sønderjylland.

Kulturlandskab

Vejen Kommune. Niels Hansens skulptur Trold, der vejrer kristenkød fra 1896 ses her i bronze foran Vejen Kunstmuseum.

.

Ved Klebæk Høje, 12 km nord for Vejen, findes Bækkemonumentet, der består af to store høje fra bronzealderen og en 45 m lang skibssætning med en runesten i stævnen.

Kongeådalen er et markant natur-og kulturlandskabsområde, der går fra øst mod vest gennem kommunen. Det er præget af de rige enge langs åen, hvor der var et engvandingsselskab med et omfattende kanalnet fra 1880'erne til 1950'erne. Ved Foldingbro passerede oksevejen eller hærvejen Kongeåen, så det var en meget vigtig grænseovergang med toldkontrol i hvert fald fra 1570 og indtil 1920. Lige øst for broen opførtes i Sønderskov i 1400-t. en befæstet borg for at kontrollere grænseovergangen. Den nuværende hovedbygning i renæssancestil er fra 1620 og opført af Thomas Juel. I hovedbygningen står en runesten, fundet i 1987 ved landsbyen Malt med en lang og magisk runeindskrift. Øst her for ligger Skibelund Krat, der siden 1865 har været et folkeligt mødested i forbindelse med Askov Højskole.

Fra Foldingbro fortsatte hærvejen mod syd over Københoved Skov, der er en meget artsrig fugleskov, til de tre søer ved Jels. Her er der på vestsiden af Midtsø bevaret et stort voldsted med en borgbanke og en halvcirkelformet voldgrav, se Jels Voldsted.

I Rødding blev i 1844 åbnet Rødding Højskole, der mens Sønderjylland var tysk 1864-1920 flyttedes til Askov Højskole lige nord for grænsen, men genåbnedes i 1920.

Ellers er Vejen Kommune præget af de store plantager, der blev anlagt i slutningen af 1800-t. for at dæmpe sandflugten.

Industri og service

Kommunen er præget af landbrug, handel, industri og håndværk, og der er en forholdsvis stor nettoindpendling. Industrien er mangesidig med flere større virksomheder koncentreret i og nær Vejen. Der er bl.a. produktion af tag- og vejbelægning samt kemisk industri, træ-, møbel-, jern-, metal-, næringsmiddel- og emballageindustri.

Også Brørup blev udviklet efter jernbanens anlæggelse i 1874. Byen ligger omkring jernbanen og strækker sig nordpå mod vejkrydset ved motorvej E 20. På samme måde betød jernbanen en udvikling af Holsted. Langs Ribe-Grindsted-vejen strækker Holsted by sig med sin næsten 5 km lange bebyggelse mellem stationsbyen i syd og kirkebyen i nord. Efter en langsom vækst i mellemkrigsårene har Holsted i 1960'erne og 1970'erne haft en kraftig vækst og fået andel i Vestjyllands industrielle udvikling. Flere virksomheder ligger i området mellem de gamle bykerner. Længst mod nord ligger Hovborg med landbrugets kursuscenter og et dambrug.

Stationen i Farris var indtil 1920 grænsestation på længdebanen, der åbnede 1866 både fra Fredericia til Vamdrup og i sydlig linje fra Vojens. Amtsbanerne havde to stationer med endestation i kommunen, Vojens-Gram-Rødding, åbnet 1899, og Haderslev-Sommersted-Skodborg, åbnet 1905. Banerne blev nedlagt i hhv. 1938 og 1933.

Uden for byerne ligger bebyggelsen langs vejene med store åbne arealer imellem. Landbruget i kommunen er præget af mælkeproduktion og svineavl, og på ca. halvdelen af arealet dyrkes grovfoder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig