VOC, Volatile Organic Compounds, flygtige organiske forbindelser. Udtrykket benyttes i forbindelse med luftforurening og atmosfærekemi om samlingen af organiske forbindelser, der fortrinsvis findes i dampform. Normalt medregnes methan ikke; det udtrykkes eksplicit som NMVOC (Non Methane VOC). Stofferne har både naturlige kilder, fx afdampning af terpener fra vegetation, og menneskeskabte; i Danmark er de vigtigste kilder ufuldstændig forbrænding af benzin og dieselolie fra transportmidler samt fordampning af opløsningsmidler. VOC spiller en afgørende rolle ved dannelsen af eller som produkter ved fotokemisk luftforurening, hvor fx aldehyder virker irriterende på øjne og luftveje. Mange forbindelser, fx benzen og polyaromatiske hydrocarboner, er kræftfremkaldende. Der udfoldes både nationalt og internationalt store bestræbelser på at reducere udslip af VOC, bl.a. ved krav om katalysatorer på biler.