Tinglev Sø, 2,5 km2 stor, delvis tilgroet mose i Sønderjylland. Området ligger øst for Tinglev og er en rest af en større sø, der har været afvandet i flere omgange, senest i 1960'erne. Mosen opfylder et svagt udviklet søbassin, der opstod ved afsmeltning af en dødisklump på hedesletten. Jernbanen Tinglev-Sønderborg (1901) går tværs gennem området. Tinglev Sø og Mose har spor efter tørvegravning, er ynglested for flere sjældne fugle og er EF-habitatområde. Et fugletårn findes i området. I 1996 blev 94 ha fredet.