Tårnby Kommune

Tårnby Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1952. Tårnet spiller på navnet; de to klokker står for de to kirkesogne, Kastrup og Tårnby. Det er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Tårnby Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Tårnby Kommune. Lufthavnsgrillen for enden af Amager Landevej er mødested for flyinteresserede, som bevæbnet med kikkerter og notesbøger følger med i trafikken på Københavns Lufthavn Kastrup. Fotografi fra 2000.

.

Tårnby Kommune, forstadskommune i Københavns Amtskommune på Amager.

Faktaboks

etymologi:
Tårnby var uberørt ved strukturreformens kommunesammenlægninger i 2007

Byrådet i Tårnby Kommune består af 19 medlemmer (2014). Henrik Zimino (f. 1.2.1950) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 1994.

Frem til ca. 1920 var Tårnby en typisk landkommune med leverancer af landbrugs- og gartneriprodukter til hovedstaden. Siden udviklede den sig til en soveby i periferien af København; fra 1980'erne har Tårnby Kommune imidlertid med Øresundsforbindelsen og storlufthavnen i Kastrup fået en central placering.

Terrænet i kommunen er meget fladt og lavt, primært hævet havbund og en leret moræneflade op til 8 m.o.h. Mod vest består landskabet af den inddæmmede og tørlagte Kalvebod Strand. Kystlinjen mod Kalveboderne er reguleret med diger. Den fredede og næsten ubeboede Saltholm i Øresund hører under Tårnby Kommune. Syd for Saltholm ligger den kunstige ø Peberholm, anlagt i forbindelse med byggeriet af Øresundsforbindelsen.

Tårnby Kommune er i dag en næsten fuldt udbygget bykommune med et mindre landbrugsområde i syd; her ligger landsbyerne Ullerup, Viberup og Tømmerup. Tidligere var der mange gartnerier i dette område. Kommunens kraftige vækst har ført til, at der nu er tre byområder, Kastrup, Tårnby og Vestamager. Lufthavnen og forbindelsen til Sverige har ført til radikale indgreb i kommunens fysiske struktur: Landsbyer er forsvundet, villakvarterer er blevet revet ned, og vejnettet omlagt. Anlæggene har forringet de interne trafikforhold i kommunen, da de har overskåret den eksisterende nord-syd-orienterede vejstruktur. Øst for Tårnby Station er trafikkorridoren overdækket på en 700 m lang strækning.

Tårnby Kommunes rekreative områder omfatter ud over Kalvebod Fælled og byparken på det nedlagte motorvejsareal tre havne ved Øresundskysten foruden Kastrup Strandpark. Landbrugsarealerne i syd giver, trods det begrænsede areal, de nærliggende boligkvarterer en landlig karakter. Amager Travbane (1922-76) er omdannet til en rekreativ park, Travbaneparken. I Tårnby betød mellemkrigstidens lidt tilfældige gårdudstykninger, at der aldrig blev skabt et egentligt bycenter; i forbindelse med Tårnby Station (1998) ligger dog et mindre indkøbscenter, Tårnby Torv, fra 1970. Efter 2. Verdenskrig begyndte byudviklingen på Vestamager. Området var oprindelig udlagt til kolonihaver og sommerhuse, men mange af disse blev anvendt til helårshuse. Den efterfølgende lovliggørelse af dette forhold har medført et kvarter uden klare planlægningsmål.

80% af kommunens boliger er opført efter 1940, og der er en næsten ligelig fordeling af etageboliger og parcel- og rækkehuse. Den eksterne trafikbetjening af kommunen er stærkt forbedret, efter at Københavns ringmotorvej blev forlænget til lufthavnen i 1990'erne, og efter at Amager er koblet til det internationale jernbanenet. Efter udvidelsen af Københavns Lufthavn i Kastrup og byggeriet af Øresundsmotorvejen og den faste forbindelse til Sverige (2000) er kommunen begyndt at realisere planerne for byudviklingsområdet Kastrup Øst ved Øresundskysten. Ved Kastrup Havn og de tidligere glasværksarealer er kontorkomplekset Scanport opført (2006-12). I 2013 åbnede de nye bygninger for Danmarks Akvarium, Den blå planet; endvidere anlægges en ny Øresundspark med attraktivt beliggende boliger. Københavns Metro, der løber i den tidligere Amagerbanes spor har endestation ved lufthavnen.

En stor del af kommunens industri er nedlagt, og transportfirmaer og andre servicevirksomheder har overtaget deres plads. I to områder, et syd for Tårnby Station og et ved Kristinehøj, findes der dog stadig en del mindre industri- og håndværksvirksomheder. Størst betydning har transportsektoren med over 50% af arbejdspladserne.

Forhistorie

I 1930'erne fandt man mange genstande fra Kongemose-kulturen på lavt vand nord for Kastrup. Læs mere om Tårnby Kommunes forhistorie.

Historie

Tårnby Sognekommune blev oprettet af Tårnby Sogn i 1842, hvorfra Sundbyerne blev udskilt i 1902 og indlemmet i Københavns Kommune. Bortset fra en regulering af kommunegrænsen i det inddæmmede areal på Kalvebod Fælled er der ikke sket ændringer siden. Læs mere om Tårnby Kommunes historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig