Straffuldbyrdelsesloven, lov, der trådte i kraft 2001. Den fastsætter regler om de indsattes rettigheder og pligter, herunder anvendelse af disciplinære straffe samt om udsættelse og benådning. Sådanne regler var tidligere fastsat i administrative bekendtgørelser og cirkulærer; se også Kriminalforsorgen.