Stephan Klotz, 1606-1668, tysk-dansk teolog. Som teologisk professor i Rostock blev han i 1636 kaldet til generalsuperintendentembedet i den kongelige del af hertugdømmerne; provst i Flensborg og fra 1667 tillige tysk hofprædikant i København, hvor han som Frederik 3.s rådgiver fik stor indflydelse. Hans krav om præsters anvendelse af det højtyske sprog i stedet for dansk i Hertugdømmerne har været omstridt.