Skibsfartsnævnet, dansk nævn nedsat som led i NATO-samarbejdet med den opgave at kontrollere eller sikre sig anvendelsen af relevante dele af handelsflåden i tilfælde af krig eller truende krigsfare enten til fælles internationale forsvarsforanstaltninger eller til brug for varetransport og samfærdsel. Nævnets virksomhed skal i givet fald indgå i et af NATO oprettet skibsfartsorgan, Defence Shipping Authority, men nævnet kan forinden overtage brugsretten til danske skibe, mod at statskassen erstatter rederen samtlige udgifter og tab, som opstår herved. Nævnet består af en formand og tre medlemmer udpeget af erhvervsministeren samt tre medlemmer udpeget af Danmarks Rederiforening.