Skanderborg Kommune

Skanderborg Kulturhus.

.

Skanderborg Kommune. Våbenet blev taget i brug i 2007. Det svarer i princippet til den tidligere Skanderborg Kommunes våben, der havde været i brug fra ca. 1800, men er forenklet og ændret i farvemæssig henseende for at undgå sammenfald med Københavns Kommunes våben. De tre tårne skal minde om Skanderborg Slot, der blev delvis nedrevet i 1700-1800-t.

.

Skanderborg Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Blegind Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Dover Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Fruering Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Ovsted Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Hylke Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Hylke Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Hørning Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Vitved Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Voerladegård Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Tåning Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Sjelle Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Skjørring Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Storring Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Skovby Kirke, Skanderborg Kommune.

.

Artikelstart

Skanderborg Kommune, kommune i Østjylland. Kommunen hører til Region Midtjylland og har sit forvaltningscentrum i Skanderborg.

Faktaboks

Areal
436 km2 km²
Indbyggertal
60.401 (2017)

Byrådet i Skanderborg Kommune består af 29 medlemmer (2014). Jørgen Gaarde (f. 6.10.1955) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2010.

Naturforhold

Skanderborg Kommune. Lystbådehavn.

.

Hele kommunen ligger i Det Midtjyske Søhøjland øst for hovedstilstandslinjen for isen fra sidste istid, men terrænet er stærkt præget af isens bevægelser og smeltevandets forløb i afsmeltningstiden. Terrænet består af et stærkt kuperet morænelandskab, der er gennemskåret af tunneldale med store søer. Midt gennem den sydlige del af kommunen løber et bredt, sammenhængende dalsystem med terrasser og Skanderborg Sø. Langs nordgrænsen af dalen ligger en tunneldal med Stilling-Solbjerg Sø, der afvandes af Aarhus Å. Tunneldalen er adskilt fra Illerup Ådal ved en tærskel af lerede issøaflejringer, der tidligere blev anvendt i teglværker nær Stilling. Randmoræner fra det østjyske isfremstød dominerer mod sydvest, og her ligger kommunens og Danmarks højeste punkt, Møllehøj (171 m.o.h.). I den østlige del af kommunen ligger morænebakkerne 100-120 m.o.h.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Skanderborg 18.849
Hørning 7750
Ry 6082
Galten 8268
Låsby 2011
Gammel Rye 1493

Centralt i kommunen ligger store morænebakker med dødispræget overflade, som mellem landsbyerne Mesing, Veng og Jeksen når højder over 100 m.o.h. Omkring Nørre Vissing er terrænet stærkt kuperet med dalfurer og store skråninger; det højeste punkt er Bavnehøj 116 m.o.h.

Den øvre del af Aarhus Å afgrænser kommunen mod øst. Her og omkring Hørning by er terrænet præget af regelmæssige bakker. Jeksen Å, tilløb til Aarhus Å, løber i en skarpt nedskåret erosionsdal og har leveret vandkraft til mange vandmøller, hvoraf flere eksisterer endnu; Pindsmølle med dambrug er et populært udflugtsmål. Jeksendalen og en strækning af Aarhus Ådal på i alt 746 ha blev fredet 1979. Den nordlige del af kommunen gennemskæres af to store øst-vest-gående tunneldale. Den sydlige, Ravnsø-Brabrand Sødal, afskærer det storbakkede område omkring Stjær; det højeste punkt er 129 m.o.h. Det østjyske isfremstød har her presset bakkerne op og formet den ujævne dalbund, der udgør vandskellet mellem Aarhus Å og Gudenåsystemet. I Stjær Stenskov, der ligger på skråningen ned mod tunneldalen, findes stenstrøninger med talrige store og små sten aflejret af isen; det 20 ha store område blev fredet i 1962.

I den vestlige del af kommunen ligger Silkeborgsøerne i to øst-vest-gående tunneldale, der forbindes af Gudenåen med dens smeltevandsterrasser. Dalene deler morænelandskabet i tre høje moræneplateauer: Det ene ligger nord for Knudsø og når i store områder over 100 m.o.h. Det andet udgør terrænet mellem de to tunneldale og kulminerer i 157 m.o.h. vest for Gammel Rye og i Himmelbjerget; terrænet er præget af vandløbserosion, og de høje bakkepartier er gennemskåret af talrige slugter. Det tredje moræneplateau ligger øst for Ry med højder omkring 100 m.o.h.

Store dele af morænelandskaberne og de sandede terrasser i dalene er skovklædte, og der er sammenhængende skov, fx Rye Nørreskov og Sønderskov. Store områder nord om Mossø er fredet ligesom det 1019 ha store landskab omkring Alling, Tørring, Tulstrup og ned til Knudsø.

Kulturlandskab

Skanderborg Kommune. Ringkloster.

.

Herschendsgave.

.

Landskabet med de store skove, søer og temmelig frugtbar jord har altid virket tiltrækkende på menneskene. Derfor er området rigt på bopladsfund fra ældre stenalder, bl.a. Ringkloster. Langs Gudenåen og de tilknyttede søer er der gjort mange bopladsfund fra jægerstenalderen. Fra Illerup Ådal, der i oldtiden var en sø, og som senere er blevet til en mose, der gennemstrømmes af Illerup Å, stammer et stort offerfund fra 200-475 e.Kr. med bl.a. det største antal romerske sværd, der er fundet uden for Romerriget (se Illerupfundet).

Sognekirkerne stammer alle fra den romanske periode og er opført af rå kamp eller granitkvadre. Venge Kirke er Danmarks ældste klosterkirke, opført af engelske bygmestre i begyndelsen af 1100-t. som kirke til et benediktinerkloster. Fine granitskulpturer indgår i Tulstrup Kirkes portaler, og der er velbevarede kalkmalerier fra 1200-25 i Skanderup Kirke. På den smalle tange mellem Gudensø og Mossø, hvor der var mulighed for at anlægge vandmøller, lå 1172-1560 et stort cistercienserkloster, Øm Kloster. Klostret havde meget gods i området, der efter Reformationen kom under kronen og blev forvaltet under Skanderborg Len. En stor del af klostergodset indgik i Skanderborg rytterdistrikt i 1696. 1767 blev ryttergodset solgt ved en stor auktion, der markant ændrede egnens kulturlandskab. Mange tidligere fæstebønder blev selvejere.

Landvæsenskommissær, kammerråd Peder Herschend (1722-96) købte en del gods, hvoraf han i 1788 oprettede hovedgården Herschendsgave. Dorothea Sophie Schack købte Sophienlund, som hun lagde under Rathlousdal. Hovedbygningen er opført kort efter 1767 af egebindingsværk. Også Tammestrup blev i 1767 sammen med Havreballegård gjort til hovedgård. Efter købet gennemførte mange af de nye godsejere reformer på deres godser, og de fleste landsbyer blev udskiftet kort efter. Ved Emborg ligger Øm Kloster Museum.

Det middelalderlige Ring Kloster var et nonnekloster af benediktinerordenen. Klostergodset kom efter Reformationen til Skanderborg Slot, og bygningerne blev nedrevet. Den nuværende gård, Ringkloster, blev opført i 1826 og var oprettet af to gårde på det sted, hvor det gamle kloster lå, delvis med genbrug af materialer fra klosteret

Mht. dyrkningssystemerne før udskiftningen ligger Skanderborg Kommune i et overgangsområde mellem de østdanske vangebrug og de vestdanske græsmarksbrug. Dog havde Sjelle og Gammel Ry alsædebrug (en enkelt vang). Grænsen følger ret nøje den østjyske israndslinje øst om Skanderborg Sø. Landgilden var jævnt fordelt på byg, rug og animalske produkter. Langs Knudsø-Ravnsø og syd herfor ligger flere gamle landsbyer ud mod dalenes store græsningsarealer. Alling og Boes er eksempler på sådanne sluttede landsbyer og har flere bindingsværksbygninger.

Ved Gudenåen ligger Ry Mølle og Ry Møllesø samt Gudensø. Der har været vandmølle siden middelalderen. Den nuværende mølle har endvidere huset træskofabrik, elværk og senest en konfektionsfabrik; de ældste bygninger blev midt i 1990'erne omdannet til eksklusive boliger.

Industri og service

Igennem kommunen blev den østjyske længdebane Fredericia-Aarhus anlagt i 1868 med stationer i kommunen i Hylke, Skanderborg, Stilling og Hørning. I 1871 blev jernbanen fra Skanderborg til Silkeborg ført gennem området. Kun i Ry og Hørning førte jernbanerne til fremkomsten af egentlige stationsbyer. Landevejen fra Horsens til Aarhus over Skanderborg blev anlagt i årene 1821-44, og landevejen fra Aarhus over Silkeborg til Ringkøbing blev anlagt 1846-58, hvad der gav anledning til byvækst i Galten.

Skanderborg Kommune er i stigende grad et forstadsområde til Aarhus, hvor mange af kommunens indbyggere arbejder. Denne udvikling tog især fart efter åbningen af den Midtjyske Motorvej fra Skanderborg til Aarhus i 1977. Der er siden sket betydelig erhvervsmæssig udbygning langs motorvejen i Stilling, Skanderborg og Hørning. Foruden industri er kommunen præget af mange handels- og finansvirksomheder. De tidligere stationsbyer Hylke og Stilling er bopælsområder for tilflyttere. Størst har tilvæksten været i Stilling, som er vokset sammen med Gram og har virksomheder inden for beklædning, elektronik og plast i erhvervsområder mellem jernbanen og landevejen mod Aarhus. I Gjesing ligger et stort ostemejeri.

Ved Skovby og Galten ligger et stort erhvervsområde med jern- og metalindustri, møbelindustri og transportservice fordelt på mange små og mellemstore virksomheder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig