Rutger Sernander, 1866-1944, svensk botaniker, professor i plantegeografi ved Uppsala universitet 1908-31. Sernanders uddannelse og arbejde var hele livet af tværvidenskabelig art; han var botaniker, kvartærgeolog, arkæolog samt naturfredningsmand og publicerede først og fremmest studier over plantebiologi og planternes indvandringshistorie i Norden og deres spredningsveje efter istiderne. Af hans talrige arbejder kan nævnes Den skandinaviska växtvärldens utvecklingshistoria (1895) og Granskär och Fiby Urskog (1936).