Oyoriget, yorubakongedømme med centrum i byen Oyo i det nuv. SV-Nigeria. Se Oyo.