Otto Joachim Moltke, 11.6.1770-1.2.1853, dansk politiker, søn af A.G. Moltke. O.J. Moltke blev efter at have været amtmand i Norge i 1804 direktør for Rentekammeret, 1813 præsident for Det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli og 1824 medlem af Gehejmestatsrådet. Han afviste ud fra tanken om enevælden som monarkiets styrende princip og ønsket om ensartethed i monarkiet kravene om en forfatning for Holsten; Holsten havde ifølge Det Tyske Forbunds forfatning § 13 krav på en stænderforsamling. Det slesvig-holstenske ridderskab hævdede, at denne forfatning skulle udstrækkes til Slesvig, et krav, som Moltke afviste. Moltke øvede en afgørende indflydelse på indførelsen og udformningen af de rådgivende stænderforsamlinger for Hertugdømmerne i 1831 og 1834, idet han dog accepterede fælles administrative organer for Slesvig og Holsten. Han fratrådte sine poster i 1842, men fortsatte som rådgiver for Christian 8. og blev i 1848 overordentligt medlem af statsrådet.