Norge - historie

Artikelstart

Norge – historie, Kongemagtens udvikling og samlingen af de forskellige landskaber til ét rige kan følges tilbage til omkring 900. Harald 1. Hårfager skal ifølge sagaerne have været den første rigskonge, og 900- og 1000-tallet er på flere planer karakteriseret ved, at mindre enheder gik op i større.

Tingsinstitutionen fastlagdes ved Vestlandets organisering omkring Gulatinget, mens de nordenfjeldske fylker samledes om Frostatingsloven (se Frostating). Tilsvarende opbyggedes ledingen som den ældste, ganske omfattende militærorganisation. Også vikingetogene har involveret mere end det enkelte bygdesamfund.

Historisk oversigt

Periode/årstal Begivenhed
10.000-3700 f.v.t. Jægerstenalder. Fosna-kulturen og Komsa-kulturen.
3700-1800 f.v.t. Bondestenalder. Jordbrug og husdyrhold. Stridsøksekulturen.
1800-500 f.v.t. Bronzealder. Begravelser i gravhøje og røser.
500 f.v.t.-800 e.v.t. Jernalder. Bosættelsesekspansion.
800-tallet Norske vikinger erobrer Orkney- og Shetlandsøerne, Færøerne, Island og Grønland samt dele af Skotland og Irland.
ca. 885 Rigssamling. Harald 1. Hårfager bliver den første norske konge.
1020'erne Olav 2. den Hellige organiserer kirken.
1152-53 Nidaros bliver ærkebispesæde.
1260'erne Grønland og Island bliver norske skattelande; Norgesveldet når sin største udstrækning.
1270'erne Rigslovgivning.
1319 Den norske kongeslægt uddør på mandssiden. Norge i personalunion med Sverige indtil 1355.
1343 Hansaen åbner et handelskontor i Bergen.
1349-50 Pesten, den sorte død; over halvdelen af befolkningen dør.
1380-1814 Norge i union med Danmark.
1397 Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige indgås.
1469 De sidste besiddelser i Nordsøen går tabt, da Orkney- og Shetlandsøerne pantsættes af Christian 1.
1536 Det norske rigsråd afskaffes, og Norge bliver en dansk provins. Reformationen.
1563-70 Den Nordiske Syvårskrig; Norge rammes hårdt.
1624 Christian 4. grundlægger sølvminen i Kongsberg.
1645 Ved Freden i Brömsebro må Danmark-Norge afstå Jämtland og Härjedalen til Sverige.
1658 Ved Freden i Roskilde mister Danmark-Norge Bohuslän til Sverige.
1660-61 Enevælden indføres i Danmark-Norge.
1675-79 Den Skånske Krig; Danmark-Norge forsøger at tilbagetage Bohuslän.
1687 Christian 5.s Norske Lov.
1709-20 Danmark-Norges deltagelse i Store Nordiske Krig.
ca. 1750-1807 Højkonjunktur og voksende national bevidsthed.
1807-14 Under Danmark-Norges krig med England er Norge ramt af den britiske hungerblokade.
1811 Universitetet i Oslo grundlægges.
1814 Ved Kielerfreden opløses unionen med Danmark. Eidsvollforfatningen vedtages, og Stortinget oprettes. Norge i personalunion med Sverige.
1837 Kommunalt selvstyre indføres.
1840'erne Industrialiseringen begynder.
1865 Den første politiske organisation, Bondevennerne, stiftes.
1884 Partierne Venstre og Høyre dannes, og parlamentarismen indføres.
1887 Det Norske Arbeiderparti grundlægges.
1892 Den norske regering kræver selvstændigt norsk konsulatvæsen. De følgende års stridighed om spørgsmålet bidrager til unionens opløsning.
1905 Unionen med Sverige opløses, Norge bliver selvstændigt kongerige.
1913 Kvinder får almindelig valgret.
1914-18 Norge er neutralt under 1. Verdenskrig trods handelsflådens indsats til fordel for Ententemagterne.
1925 Norge overtager suveræniteten over Svalbard.
1930 Norge inddrages i den økonomiske verdenskrise.
1933 Norge taber sagen om retten til Østgrønland.
1940 Norge angribes af tyske tropper 9. april. Efter få måneders modstand flygter kongen og regeringen til London.
1942 Vidkun Quisling indsættes som ministerpræsident; modstanden mod besættelsesmagten øges.
1945 Tyskerne kapitulerer 8. maj. Norge bliver stiftende medlem af FN.
1949 Norge indtræder i NATO.
1963 King's Bay-sagen bringer den socialdemokratiske regering til fald efter 28 år ved magten.
1971 Olieproduktionen fra felterne i Nordsøen begynder.
1972 Norge stemmer nej til optagelse i EF.
1993 Norge er vært for de hemmelige forhandlinger, der fører til Principaftalen mellem Israel og PLO.
1994 Norge stemmer nej til optagelse i EU.
1996 Norges olieindtægter opspares i Statens Petroleumsfond.

Perioden før 1350

Harald Hårfagers efterfølgere stræbte som han efter at blive anerkendt som konger over hele Norge. Det lykkedes også, men der skulle en lang udvikling til, der først endte i 1200-tallet. Processen hindredes af store høvdinge navnlig på Vestlandet og i Viken, af den danske konges ønske om herredømme samt af den konkurrence inden for kongeslægten, som er særlig tydelig i 1100-tallet. Samkongedømme og kampe mellem kongsemner var længe mere hyppigt end enekongedømme.

Kristendommens indførelse og kirkens alliance med kongemagten fik betydning både for landets samling og for kongemagtens styrkelse. Olav 1. Tryggvason tog kongemagt i 995 og søgte at tvinge tilslutning til den nye lære igennem, men afgørende blev Olav 2. den Helliges missionsvirksomhed og den helgenværdighed, han opnåede efter sit fald ved Stiklestad i 1030.

I tiden herefter tiltog konge, kirke og store jordejere sig magt på bekostning af bondesamfundet. Kongen fik tjenestemænd, og kirkens administration udbyggedes med oprettelse af bispesæder, der i 1152-53 kom til at udgøre en egen kirkeprovins med Nidaros, Hellig Olavs by, som ærkesæde.

Kong Sverre udøvede sin kongemagt med basis i hirden, hvori mange høvdinge optoges. Mænd udgået heraf kom nu til at lede den lokale administration. Kongen ville ikke anerkende kirkens krav om uafhængighed og kom i strid med et kirkeligt parti. Først hans sønnesøn Håkon 4. Håkonsson gjorde i løbet af 1220'erne ende på partikampene mellem stormandsgrupper og brydningerne mellem de forskellige landskaber.

Tiden frem til begyndelsen af 1300-tallet er blevet kaldt "gammelnorsk storhedstid", fordi den er kendetegnet ved fremgang i produktion og folketal, kulturel blomstring, indre fred og ydre ekspansion. Det var i 1260'erne, at Grønland og Island blev en del af Norgesveldet, der fra gammel tid også bestod af Færøerne, Orkney- og Shetlandsøerne m.m. Kongen organiserede sit rige i hidtil ukendt omfang og styrede med ubetinget opbakning af hirdaristokratiet og overvejende støttet af kirkelederne. Administrationen fik fastere form ved oprettelsen af et kongeligt kancelli og udviklingen af en lokalforvaltning, hvori sysselmændene havde regnskabspligt. Kongen blev også leder af retsvæsenet. Lagtingene mistede deres karakter af bondedomstole, og lagmændene blev kongelige embedsmænd og enedommere. Endelig nåede kongen langt i retning af at blive øverste lovgiver gennem en rigslovgivning. En særlig tronfølgelov betød arvekongedømmets indførelse, og med Magnus 6. Lagabøters Landslov og Bylov skabtes en fælles lov til afløsning af landskabslovene.

Stats- og samfundsformer fik større lighed med de europæiske. Hirden udviklede sig til at blive en arvelig adel. Der dannedes et kongeligt råd, siden udviklet til rigsrådet, og befolkningen deltes i stænder. De fleste bønder var fæstere under konge, kirke og stormænd. Norge var dog ikke et aristokratisk samfund, fordi godsdannelsen her var forholdsvis svag, og stormændenes indkomster og privilegier beskedne. I 1319 uddøde mandslinjen af Sverres slægt, og dermed var det forbi med den stærke kongemagt.

Perioden 1350-1660

Perioden ca. 1300-1536 er karakteriseret ved Norges orientering mod det øvrige Norden og Østersøområdet og af økonomisk nedgang. Norge var i union først med Sverige 1319-55, dernæst med Danmark 1380-1814 og 1397-ca. 1450 med begge disse lande i Kalmarunionen.

Den sorte død i 1349-50 ramte hårdt, så Norge har næppe i senmiddelalderen haft mere end ca. 250.000 indbyggere, og en stor del af det dyrkede areal måtte opgives. Bønder, der overlevede pesten, fik forbedrede vilkår i form af lavere jordleje og bedre adgang til jord, men de store jordejere (konge, kirke og adel) måtte tåle en stor nedgang i indtægterne.

Hanseaterne med Lübeck i spidsen fik en dominerende plads i det økonomiske liv, og Bergen blev stabelplads for Norges udlandshandel. Den hanseatiske handel sikrede import af korn og eksport af stokfisk fra Nord- og Vestnorge med Atlanterhavsøerne. Afsætningen af denne produktion bragte Norge i et afhængighedsforhold til de tyske købmænd, men den gav også fiskerbønderne kompensation for svigtende indtægter fra landbruget.

Norges union med Danmark fik negative konsekvenser for landets politiske institutioner. Et norsk rige og en norsk konge fortsatte med at eksistere, og retslivet fungerede fremdeles på hjemlige præmisser. Men centraladministrationen ophørte, og mange sysler blev slået sammen til store forvaltningsdistrikter (len). Kongen kom sjældent til landet, og unionskancelliet fik sæde i Danmark. En konsekvens heraf blev, at det gammelnorske skriftsprog fra omkring 1500 var erstattet af dansk. Kunstnerisk virksomhed på norsk traditions grund ophørte også. Indtægtsnedgang og færre opgaver i administration og krig svækkede adelen, og i 1536 afskaffedes det norske rigsråd, da Christian 3. tog magten.

Norge blev dermed underlagt et styre, der bestod af kongen og det danske rigsråd (nu uden bisperne). Den fælles statsadministration regnede fortsat med to riger, men Norges position blev lydrigets. Nordmænd deltog ikke i regeringen af landet, og de styrende var i stigende grad udlændinge, mest danskere. Dog hævdede den brede befolkning sig godt i forhold til øvrigheden, og skatteniveauet var i 1500-tallet betydeligt lavere end i Danmark.

Christian 4. besøgte talrige gange Norge med henblik på en bedre udnyttelse af landets resurser til statsformål. Skatteudskrivningen steg kraftigt i hans tid, og det samme gjaldt toldindtægterne af især trælasteksporten. Indtægterne havde forbindelse med landets økonomiske opsving, som især skyldtes hollændernes behov for tømmer. I 1500- og 1600-tallet fortrængtes hanseaterne således af engelske og hollandske handelsmænd. Christian 4. søgte at stimulere fremgangen. Han bidrog til stordriftsudviklingen inden for trælastnæringen og arbejdede på at skabe en norsk bjergværksdrift (Kongsberg, Røros). Store statsmidler fra Norge førtes til København, der i et hidtil ukendt omfang blev centrum for oldenborgmonarkiets hof, administration, handel og militærvæsen. Norge måtte også betale med Jämtland og Härjedalen ved freden i Brömsebro i 1645 og med Bohuslän ved Roskildefreden i 1658.

Landets stilling ændredes som følge af konkurrencen mellem kongen og rigsrådet og af den trussel om udslettelse, som Karl Gustav-krigene 1657-60 udgjorde for den oldenborgske stat. Enevældens indførelse i 1660-61 var et svar herpå. Dermed bortfaldt rigsrådet, og Norge gik fra at være et lydrige til at blive et tvillingerige under samme enevældige monark.

Læs mere i Den store danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig