Morten Skinkel, 1628-1691, dansk statsmand, der ved Christian 5.s tronbestigelse i 1670 blev gehejmeråd og medlem af Statskollegiet. Skinkel medvirkede ved Christoffer Gabels fald og tilsluttede sig en tid Peder Schumacher (Griffenfeld). Senere deltog han i adelsoppositionen mod ham og Ulrik Frederik Gyldenløve for i 1671 at falde i unåde og få sin afsked.