Morsø Kommune

Morsø Kommune. Den fredede Feggeklit på det nordøstligste af Mors set fra syd. I den aktive klint th. ses de foldede lag af moler og aske, der opbygger den 25 m høje, flade bakke. På toppen over den tilvoksede klint ses, hvorledes buskvegetationen har taget form efter den dominerende vindretning. Fotografi fra 1998.

.

Morsø Kommune. Våbenet kendes i form af et segl fra 1556 for Nykøbing Mors og førtes fra 1977 videre af Morsø Kommune med ændrede farver, idet duens position også ændredes til den nuværende. Duen hentyder til det middelalderlige Dueholm Kloster i Nykøbing. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Morsø Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Ejerslev Kirke, Morsø Kommune.

.

Erslev Kirke, Morsø Kommune.

.

Flade Kirke, Morsø Kommune.

.

Frøslev Kirke, Morsø Kommune.

.

Galtrup Kirke, Morsø Kommune.

.

Hvidbjerg Kirke, Morsø Kommune.

.

Øster Jølby Kirke, Morsø Kommune.

.

Solbjerg Kirke, Morsø Kommune.

.

Sundby Kirke, Morsø Kommune.

.

Sønder Dråby Kirke, Morsø Kommune.

.

Ljørslev Kirke, Morsø Kommune.

.

Morsø Kommune, kommune i Region Nordjylland, der omfatter den største ø i Limfjorden, Mors, og den lille Agerø. Administrationscentret findes i Nykøbing Mors.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Mors kendes fra 1075 som Morse, 1231 Morsø, afledt med -s af germansk *mor, måske med betydningen 'grus' eller 'sten'; -ø er en tidlig tilføjelse.

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune består af 21 medlemmer (2014). Hans Ejner Bertelsen (f. 11.9.1958) fra partiet Venstre er borgmester siden 2014.

Mors har først sent fået broforbindelse; Vildsundbroen er fra 1939, og Sallingsundbroen fra 1978. Der er endvidere færgeforbindelse over Nees Sund og Feggesund.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Nykøbing Mors 9135

Med sin overvejende frugtbare jord er Mors et af de tættest bebyggede landområder i Danmark, og hele 80% af arealet er opdyrket. Bebyggelsen i det åbne land er karakteriseret af mange kirkelandsbyer, der i dag overvejende består af parcelhuse.

De mellemliggende arealer har spredt bebyggelse som et resultat af udflytning fra landsbyerne og udstykning af store gårde især i perioden 1910-30. Antallet af landbrug er mere end halveret siden 1970, og de nedlagte brug har bl.a. givet mulighed for nicheerhverv.

Landbruget spiller en stor rolle, har forholdsvis mange små brug og en stor korn- og svineproduktion. Ved Vodstrup findes Morsø Landbrugsskole. Desuden er der stor beskæftigelse inden for moler-, jern- og metal-, træ- og møbel- samt næringsmiddelindustri. Handels- og servicefagene, bl.a. turisme, er i vækst. De vigtigste industriområder ligger i Nykøbings nordlige udkant og i forbindelse med Morsø Food Park ved Erslev. Fiskeriet er især koncentreret om muslinger. Langs kysten findes gode badestrande og flere campingpladser, men kun få sommerhusområder.

Øen har mange museer. Flere omhandler landbrug og livet på landet, fx Landbrugsmuseet Skarregård, traktormuseerne i Solbjerg og Ovtrup og Smedemuseet i Ørding. Dueholm Kloster rummer kommunens egnsmuseum, i Støberimuseet fortælles om Morsø Jernstøberi, og Moler Museet har en meget stor samling af fossiler. Tæt ved den genskabte Legind Sø syd for Nykøbing ligger Jesperhus Blomsterpark og Feriecenter, der med blomsteranlæg, tropehus og fritidsaktiviteter årlig tiltrækker 300.000 besøgende. Som følge af gunstige vindforhold er der mange steder opstillet vindmøller.

Landskabsmæssigt består Mors af jævnt bakket og bølget moræne, der er omgivet af uregelmæssige kyster, nogle steder bestående af fossile klinter med foranliggende hævet havbund. Flere steder opbygges marint forland med strandvolde m.m. I forlængelse af Dragstrup Vig skærer en afvandet lavning med pumpestation og havdige sig langt ind i landet. Ved Tissinghuse blev en fjordarm tørlagt i 1872. Vest for Vils i den sydlige del af området findes et bakket dødisområde og den 3,5 km2 store Sønder Herreds Plantage, anlagt 1891; her ligger også store grusgrave. Et stærkt kuperet og sandet område med talrige kløfter findes i Legindbjerge, hvor plantager anlagdes i 1890'erne. Legindbjerge og godset Højris indgår i et 9 km2 stort område, der blev fredet i 1975.

Nordmors består af en række markante randmorænestrøg dannet af isfremstød fra nord og øst, bl.a. Bjergbybuen eller Flade Klit, som danner klinter ud mod Thisted Bredning. Her står den 60 m høje Hanklit med foldede lyse molerlag og mørke askelag. Området er et internationalt geologisk interesseområde og var i stenalderen en ø ved et sund mellem Dråby Vig og Sø Bugt. Landskabet præges af tre nord-syd-orienterede randmorænestrøg. Molerklinter ses både på vest-og østsiden samt på Feggeklit, der længst mod nord rejser sig som en isoleret moræneø 25 m over Limfjorden. Det nordøstlige Mors grænser op til et stort fuglebeskyttelsesområde, og Skarrehage er vildtreservat.

Den første industrielle brydning af moler fandt sted på det nordvestlige Mors i 1890'erne, og verdens første molerværk blev anlagt i 1916 ved Skarrehage. Af moleret blev fremstillet porøse mursten og plader, og både færdigvarer og moler blev udskibet fra hhv. Skarrehage og Ejerslev Havn, hvor der blev indskibet kul og andre emner til produktionen. I 1971 standsede udskibningen fra Ejerslev, og havneanlægget planlægges anvendt til lystbåde. I dag produceres granulat, kendt som kattegrus, og isoleringsmaterialer af importerede råstoffer på en virksomhed ved Skarrehage, hvor der findes store råstofgrave og et museum. Ved Erslev og Frøslev ligger gamle råstofgrave, hvor man brød de højtliggende kridt- og kalklag, der er presset op af en salthorst i undergrunden. I gravene ses skrivekridt og Danienkalk adskilt af den såkaldte Kridt-Tertiær-grænse.

Forhistorie

I Morsø Kommune er to storstensgrave og 223 gravhøje bevaret, mens knap 1200 høje og nogle få storstensgrave vides at være sløjfet. Læs mere om Morsø' forhistorie.

Historie

Morsø Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Alsted-Bjergby, Vejerslev-Blidstrup, Dragstrup-Skallerup, Sejerslev-Ejerslev-Jørsby, Lødderup-Elsø, Tødsø-Erslev, Flade-Sønder Dråby, Frøslev-Mollerup, Galtrup-Øster Jølby, Karby-Hvidbjerg-Redsted, Ljørslev-Ørding, Tæbring-Ovtrup-Rakkeby, Solbjerg-Sundby, Øster Assels-Vester Assels og Nykøbing Mors Købstadskommune. Sammenlægningerne af danske kommuner 2007 ændrede ikke ved denne struktur. Læs mere om Morsø Kommunes historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig