Mogens Munk, d. 1558, dansk landsdommer, bror til Iver Munk. Mogens Munk havde fra 1500 Volstrup i forlening af sin bror. 1521 blev han landsdommer i Nørrejylland og var herefter aktiv i oprøret mod Christian 2. 1522-23 og forhandlede ved flere lejligheder med hertug Frederik (1.) i Slesvig. Under oprøret var Munk blevet optaget i rigsrådet. Det ulmende bondeoprør i Nordjylland synes at have vendt sig mod Munk, der 1531 måtte flygte fra Viborg Landsting og på Mogens Gøyes initiativ midlertidigt blev erstattet af Jens Hvas (ca. 1488-1536). Efter Frederik 1.s død 1533 var Munk blandt hertug Christians (3.) tilhængere, og han beholdt sin position efter Grevens Fejde.