Mogens Gyldenstierne, 1481-8.10.1569, dansk rigsråd og statholder. Gyldenstierne var en ledende skikkelse i og omkring rigsrådet under hele tre konger. Som lensmand på Akershus i Norge 1527-32 sikrede han fortsat dansk dominans i landet og blev siden statholder i København med ansvar for flådens udrustning og hærens proviantering under Den Nordiske Syvårskrig frem til 1567. Under Grevens Fejde var Gyldenstierne som lensmand på Malmøhus blandt de adelige, der tidligst gjorde oprør mod grev Christoffer af Oldenburg i Skåne, og han udnævntes til statholder samme sted i 1534. Han deltog desuden i den vigtige herredag i København i 1536.