Michal Kalecki var en polsk økonom. Kalecki var i en årrække knyttet til universiteterne i Cambridge og Oxford. I 1946 blev han ansat ved FN's Sekretariat, men sagde op i protest mod McCarthyismen. I 1955 vendte han tilbage til Warszawa. Kalecki var efter 1936 tæt på kredsen omkring J.M. Keynes, især på Joan Robinson. Uafhængigt af Keynes og før ham udarbejdede Kalecki i 1933, med udgangspunkt i Karl Marx' reproduktionsskemaer, teorien om den effektive efterspørgsels bestemmelse af produktions- og beskæftigelsesniveau. Det kan desuden hævdes, at Kaleckis version er mere præcis og på nogle punkter mere fuldkommen end Keynes'. Han integrerede investeringsbeslutninger, efterspørgsel og indkomstfordeling i en samlet økonomisk teori om konjunkturbevægelser. Hertil føjede han en teori om politisk forårsagede konjunkturbevægelser. Kalecki søgte desuden bestandig efter bedre teorier til en samtidig forklaring af økonomisk vækst og konjunktur. Efter tilbagekomsten til Warszawa bestred Kalecki ledende praktiske og akademiske poster. Han udarbejdede vigtige bidrag til økonomiske teorier for planlægning og vækst i socialistiske økonomier. Kalecki så den økonomiske planlægning som en mulighed for at undgå de tilbagevendende konjunktursvingninger, der prægede kapitalistiske markedsøkonomier. Hans metode var strengt analytisk og dermed også kritisk over for dogmatiske planlægningsidéer. I denne periode deltog Kalecki desuden i udarbejdelse af teorier for økonomisk vækst i udviklingslande, og han fungerede som rådgiver for flere udviklingslande.