Lønmodtagernes Garantifond er oprettet i 1972 med det formål at give lønmodtagerne sikkerhed for fuld dækning af lønkrav mv. i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs, eller hvis arbejdsgiveren ikke kan betale kravet ved virksomhedens ophør eller (fra 2005) betalingsstandsning. Udbetaling til lønmodtageren sker, når kravet er anmeldt og dokumenteret over for fonden. Udgifter i forbindelse med ordningen finansieres hovedsageligt kollektivt af arbejdsgiverne. I 2020 blev bidraget per fuldtidsansat medarbejder sat op fra 200 kroner til 400 kroner. I 2020 udbetalte fonden 780 millioner kroner til ca. 10.000 lønmodtagere, som ikke kunne få dækket deres lønkrav hos arbejdsgiveren. Udgifterne er stærkt afhængige af konjunkturerne. Administrationen varetages af ATP.