Karl-Marx-Stadt, i perioden 1953-90 navnet på den tyske by Chemnitz.