Justitskassen, offentlig kasse, oprettet ved forordning af 23.12.1735. Formålet med Justitskassen var at afholde forskellige udgifter ved retsvæsenet i Danmark og Norge og især at udbetale løn til de højesteretsdommere, som ikke havde anden indtægt. Justitskassen, hvis midler hidrørte fra bøder og forskellige gebyrer, bestod indtil Retsplejeloven trådte i kraft i 1919.