Johan Ludvig Holstein, 1694-1763, dansk lensgreve og embedsmand, søn af J.G. von Holstein. Holstein blev i 1721 hofmarskal hos kronprins Christian (6.), med hvem han delte et pietistisk livssyn, og hvis mest fortrolige rådgiver han blev. Efter Christian 6.s tronbestigelse blev han i 1730 stiftamtmand over Sjælland; i 1735 fik han den indflydelsesrige post som oversekretær for Danske Kancelli og blev samtidig medlem af Gehejmekonseilet. Holstein styrkede Kancelliets stilling, men gjorde sig ikke særligt gældende i konseilet. Han var videnskabeligt interesseret og medvirkede sammen med Hans Gram til oprettelsen af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 1742. I 1740 købte Holstein godset Ledreborg, som han forsynede med en ny hovedbygning og et terrassehaveanlæg; i 1750 ophøjedes han til lensgreve.