Ingolf-ekspeditionen, dansk havekspedition i 1895 og 1896. I to gange fire sommermåneder gennemførte krydseren Ingolf en statsfinansieret undersøgelse af havdybderne omkring Island nordpå til Jan Mayen samt ud for Vestgrønland. Skibets chef var den erfarne kommandør C.F. Wandel (1843-1930), og begge år deltog tre zoologer, en botaniker og en hydrograf. Trods meget kontrære vejr- og isforhold blev der foretaget i tusindvis af målinger af temperatur, saltholdighed, iltindhold mv. samt store indsamlinger af bunddyr ned til 3500 m dybde. Resultaterne er publiceret i den pompøse Ingolf Expedition Report (5550 sider og 333 tavler). Vigtigst er den hydrografiske kortlægning af vandmasserne omkring Island samt påvisningen af en speciel fauna i det isolerede dybhav nord for Island-Færøerne og, som følge af en avanceret sigteteknik, af en rigdom af hidtil ukendte arter af ganske små dyr, især krebsdyr.