Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune. Avedøreværket på Avedøre Holme; fotografi fra 2005.

.

Hvidovre Kommune. Sankt Nikolaj Kirke i Hvidovre er opført af Johan Otto von Spreckelsen 1960. Med traditionelle byggematerialer som mursten og træ, geometriske grundformer og åbninger i bygningskroppen, der leder lyset ind i kirkerummet, skabte Spreckelsen et sakralt rum i balance.

.

Hvidovre Kommune. Våbenet blev taget i brug i 1938. Husgavlene mellem bølgelinjen og kløverbladene står for kommunens bymæssige karakter og dens beliggenhed nær vand på arealer, der engang har været marker og enge. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Hvidovre Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Hvidovre Kirke, Hvidovre Kommune.

.

Hvidovre Kirke, Hvidovre Kommune.

.

Strandmarkskirken, Hvidovre Kommune.

.

Hvidovre Kommune, forstadskommune 8 km sydvest for Københavns centrum; kommunen er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger 2007.

Faktaboks

etymologi:
Navnet Hvidovre kendes fra 1186 som Hawerthi, 1355 Awortheytræ, 1. led af gammeldansk *awarth 'vagtsted ved åen' eller 'åbred', hvoraf senere ovre, 2. led af gammeldansk ytre 'ydre'; Hvidovre således med egl. betydning 'Ovreydre' eller, som det også kaldtes, 'Ovre ved Stranden' til forskel fra Rødovre 'Ovreøvre' eller 'Ovre ved Dammen'; senere adskiltes navnene ved rød- og hvid-, vist efter kirkernes farver.
areal:
22 km2 km²
indbyggertal:
52.964 (2017)

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune består af 21 medlemmer (2014). Helle Adelborg (f. 26.1.1960) fra Socialdemokraterne er borgmester siden 2013.

Kommunen domineres af en lavtliggende moræneflade, der strækker sig fra Kalveboderne og Køge Bugt til kommunens øvrige grænser. Kysten bestod tidligere af strandenge; nu er området ved Kalveboderne udlagt til rekreative formål og villabebyggelse, mens det lavvandede farvand foran er EF-fuglebeskyttelsesområde for især rastende andefugle.

Et 450 ha stort vådområde ved Avedøre Holme blev fra 1960'erne af et privat konsortium inddæmmet, tørlagt og udstykket til industriområde. Et større grønt område, Avedøresletten, støder mod vest op til Vestvolden (en del af Københavns Befæstning). Her lå Avedørelejrens Kaserne indtil 1996; området blev købt af kommunen 1998 (se Avedøre).

Den øvrige del af kommunen er præget af boligkvarterer med små grønne områder og forretningskvarterer omkring hovedstrøgene. Avedøre Stationsby adskiller sig fra de øvrige ved at være en by i byen. Bymuren, som omkranser hele området, er bygget som en kopi af bymuren omkring den kroatiske havneby Dubrovnik.

Forvandlingen af Hvidovre fra landkommune til forstad begyndte i 1920'erne. Udbygningen var særlig kraftig i 1930'erne og 1950'erne, og på nær Avedøredelen var kommunen fuldt udbygget i 1965.

Etageboliger, rækkehuse og villakvarterer ligger jævnt fordelt over hele kommunen. Mange kvarterer præges både af den gamle landsbyhygge og af nærheden til storbyen, hvor en stor del af beboerne arbejder. De oprindelige sommerhusområder ved Køge Bugt og Kalveboderne er siden 1930'erne omdannet til villakvarterer. Det er kommunens erklærede mål at styrke det lokale sammenhold i de enkelte bydele. Det sker bl.a. gennem støtte til et meget stort antal lokale foreninger og gennem en lokalt præget miljøpolitik. Ved en intensiv kommunal indsats og store statstilskud er det også lykkedes at forbedre rammerne i Avedøre Stationsby og løse sociale problemer i dette elementbyggeri fra 1970'erne. Der er bl.a. bygget ældre- og ungdomsboliger.

Kommunen har ikke ét centralt indkøbscenter, men flere mindre, bl.a. Frihedens Butikscenter og Hvidovre Stationscenter, begge placeret ved stationer på de to S-baner, som går gennem kommunen. Hvidovrevej er på nogle strækninger et aktivt handelsstrøg med mange mindre detailbutikker; her ligger også medborgerhus, bibliotek, foredragssal og udstillingslokaler. Den katolske kirke, Sankt Nikolaj Kirke, er opført i 1960 af J.O. von Spreckelsen. I 1967 indviedes i Hvidovre en moské, landets første. Tæt ved Kalvebodkysten lå Hvidovre Teater, der blev lukket i 2000.

Hvidovre er særdeles velforsynet med infrastruktur. Ud over de to S-baner, der har fem stationer i kommunen, løber Holbæk- og Amagermotorvejene gennem kommunen; Hvidovre er dermed meget centralt placeret, bl.a. i forhold til den faste forbindelse over Øresund. En planlagt storhavn ved Avedøre Holme er derimod ikke blevet til noget, da moderne skibstransport kræver større vanddybde, end Køge Bugt kan tilbyde. Avedøreværkets Kulhavn anløbes af mindre kulpramme.

Kommunens største arbejdsplads er Hvidovre Hospital. Endvidere arbejder ca. 10.000 mennesker i de ca. 350 virksomheder på Avedøre Holme, overvejende i fremstillings-, engros-, distributions- og kontorvirksomhed. En del af disse arbejdspladser har til huse i Center Syd, landets største kontorhus. Indbyggertallet er stigende.

Forhistorie

I Hvidovre Kommune kendes kun få fortidsminder: resterne af en langhøj og gravhøjen Simonshøj. I Hvidovre er udgravet to mindre gravpladser fra hhv. ældre og yngre romersk jernalder.

Historie

Hvidovre Kirke, Hvidovre Kommune.

.

Hvidovre Kommune blev oprettet i 1858 ved adskillelsen af Hvidovre fra Frederiksberg "Handelsplads". Hvidovre Sogn i Sokkelund Herred omfattede landsbyerne Hvidovre, Valby og Vigerslev, men de to sidstnævnte blev 1901 indlemmet i Københavns Kommune. I 1974 blev Avedøre overført til Hvidovre fra Glostrup Kommune. Hvidovre Kommune fik i 1952 status som forstadskommune med ret til at vælge en borgmester.

En gård Ovre (Aworthe), som dog også kan være Rødovre, nævnes ca. 1170, da Esbern Snare skænkede den til Sorø Kloster. Klosteret mageskiftede dog gården videre til biskop Absalon.

Hvidovre Kirke stammer fra den romanske periode og er opført af kridtsten; den blev senere udvidet med korsarm, våbenhus og tårn. Fra sognet blev i 1948 og 1952 udskilt sognene Strandmark samt Risbjerg, hvor der i 1958-59 blev opført en kirke; Strandmarkskirken blev først indviet i 1968.

Indtil udskiftningen i 1779 havde Hvidovre tovangsbrug, således at hver vang skiftevis var besået med byg og lå fælled. Fra hver vang var der indelukket en rughave, der hvert år blev besået skiftevis med byg og rug. Landgilden bestod af byg.

Langs kommunens vestgrænse blev 1886-93 anlagt Vestenceinten (Vestvolden) som en del af Københavns befæstning. Til støtte for fæstningens venstre fløj blev ved kysten anlagt Avedøre Batteri. Fæstningen blev nedlagt i 1922.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig