Hovvig, vig 3 km øst for Nykøbing Sjælland, inddæmmet i 1871. Hovvig ligger ud til Nykøbing Bugt og mod øst i læ af moræneknolden Nakke. I 1902 blev tørlægningen opgivet, siden har arealet ligget hen med vandflader, rørsumpe og tilgrænsende enge i øst og skov i vest. I 1964 blev en del fredet og 1979 erhvervede staten 1,7 km2. Vigen er et kendt trækfuglereservat (EF-fuglebeskyttelsesområde), der kan besøges langs en tværdæmning 500 m inden for havdiget; her findes et fugletårn. Desuden er her en skarvkoloni med 1271 ynglepar (2005).