Holck, sønderjysk uradelsslægt. Slægten forekommer tidligst i 1315 med marsken Erik Holck (levede 1315 og 1327). Dens medlemmer tilhørte fra 1500-t. højadelen dels som lensmænd og rigsråder, dels ved indgifte i rigsrådsslægter. I 1633 blev Henrik Holck rigsgreve, og hans søn Christian Christopher Ditlev greve Holck (1629-76) naturaliseredes i 1676 som dansk greve. Generalmajor Eiler lensbaron Holck til baroniet Holckenhavn (afløst 1921) blev i 1671 baron. Slægtens linjer har især gjort sig gældende som officerer, godsejere og embedsmænd; de lever i dag i Danmark og til dels i Tyskland.