Helsingforskonventionen, Helsinkikonventionen, aftale indgået i Helsinki (sv. Helsingfors) 1974 mellem de syv daværende Østersølandes regeringer om beskyttelse af Østersøen, de indre danske farvande og Kattegat mod alle former for forurening; trådte i kraft 3.5.1980. Det styrende organ var Helsingforskommissionen (Helcom). I 1992 blev konventionen erstattet af Østersøkonventionen, der trådte i kraft 17.1.2000.