Hampen Sø, 3/4 km2 stor, ret klarvandet langsø ved Hampen 20 km sydvest for Silkeborg. Den ligger nær isens hovedstilstandslinje, hvor tunneldalen fra Mattrup Ådal udmunder i Skjern Ås forgrenede hedeslette. Søbassinet er et kegleformet, 13 m dybt dødishul, der i den vestlige del afgrænses af en lavvandet vig med søbad. Søen er omgivet af hedeplantager på magre sandjorder, hvorfor vandet i denne er næringsfattigt og kun lettere forurenet; det er en såkaldt lobeliesø. Sigtedybden om sommeren svinger mellem 3,5 og 4,5 m, en forbedring i forhold til 1980'erne.