Gunde Rosenkrantz, 1604-1675, dansk rigsråd, søn af rigsråd og teolog Holger Rosenkrantz. I 1638 valgtes Rosenkrantz til landkommissær, men som rigsråd fra 1653 støttede han desuagtet bestræbelserne på militære og administrative reformer, i 1660 endog en styrkelse af kongemagten. Efter 1660 kom han i økonomiske vanskeligheder med sine godser, og da han 1663-64 aflagde besøg hos hertugen af Gottorp, pådrog han sig regeringens vrede og valgte at flygte til Sverige.