Gribskov Kommune

Gribskov Kommune. Hornbækbanen — toget kører mellem Helsingør og Gilleleje via Hornbæk.

.

Helsinge. Gadekærsanlægget.

.

Gribskov Kommune. Våbenet blev taget i brug i 2006. Bølgetoppen skal symbolisere den dynamik, som kommunen opfatter som et karakteristisk kendetegn. Blåt står for himmel og hav, grønt for skov og mark.

.

Gribskov Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Annisse Kirke, Gribskov Kommune.

.

Søborg Kirke (Gribskov), april 2005.

.

Esrum Kloster.

.

Mølledammen på Esrum Mølle.

.

Villingerød Kirke, Gribskov Kommune.

.

Tibirke Kirke, Gribskov Kommune.

.

Mårum Kirke, Gribskov Kommune.

.

Ramløse Kirke, Gribskov Kommune.

.

Gribskov Kommune, fra 1.1.2007 kommune i Nordsjælland i Region Hovedstaden. Kommunen udgøres af de tidligere primærkommuner Helsinge og Græsted-Gilleleje i Frederiksborg Amtskommune. Administrativt centrum er Helsinge. Gribskov Kommune omfatter, som navnet siger, størstedelen af Danmarks største statsskov, Gribskov. Kommunen afgrænses mod øst af Esrum Sø, mod vest af Arresø og mod nord af klintekysten mod Kattegat.

Faktaboks

areal:
280 km2 km²
indbyggertal:
41.213 (2017)

Byrådet i Gribskov Kommune består af 23 medlemmer (2014). Kim Valentin (f. 19.3.1963) fra partiet Venstre er borgmester siden 2014.

Naturforhold

Terrænet er en bølget moræneflade med ret sandet jordbund. I Gribskov er der mange nord-sydgående bakker, der har karakter af randmoræner og dødislandskab. På begge sider af Gilleleje er kystklinterne af moræneler og smeltevandssand omkring 40 m høje, Gilbjerg Hoved mod vest og Nakkehoved med fyr mod øst. Gilleleje by og havn er opstået, hvor der ikke er nogen klinter. De fleste steder er klinterne bevoksede med skov. Stranden er nogle steder fin sandstrand og andre steder stenstrand, men som følge af materialevandringen skifter de enkelte lokaliteter hurtigt karakter.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Helsinge 8199
Gilleleje 6633
Græsted 3627
Ramløse 1612
Tisvilde 1493
Annisse Nord 1501
Smidstrup 1317
Esbønderup 1169
Blistrup 1181
Udsholt Strand 1109
Vejby 1092

I stenalderen var Søborg Sø en fjord, der strakte sig ind i landet fra nordkysten, men den efterfølgende landhævning lukkede udløbet. Fra 1700-t. blev Søborg Sø afvandet ved Søborg Kanal, der udmunder i havnen. Søen blev endeligt tørlagt 1887.

Esrum Sø er usædvanlig dyb, idet den få meter fra bredden når ned på under 20 m. Derfor er søen særlig vandrig i forhold til sin størrelse. Indtil 1874 måtte kun den kongelige familie sejle på søen. Søen afvandes til Kattegat via Esrum Å. Esrum Kanal blev gravet 1802-05 for at give en bedre forbindelse mellem Esrum Sø og Esrum Å og derved lette transporten af brænde fra Gribskov til København, som foregik med hestetrukne pramme ud til kysten ved Dronningmølle, hvorfra brændet blev sejlet med skuder til København. Efter jernbanens åbning til Hillerød mistede kanalen sin betydning og blev i 1873 beordret nedlagt.

I den vestlige del af kommunen ligger Tisvilde Hegn. I stenalderen gik havet ind over den lave, vestlige del af Tisvilde Hegn, således at Arresø og Ellemosen var fjorde med saltvand. Ligesom ved Søborg Sø lukkede landhævningen gradvist for havets direkte forbindelse med Arresø, og på den hævede, sandede havbund kom sandflugt fra 1500-t. til 1700-t., der lagde et lag flyvesand på ca. 20 m over morænejorden. Det medførte, at Arrenakke Å, der afvandede Arresø, føg til, hvad der gav oversvømmelser langs søens bredder. Sandflugten var så voldsom, at Asserbo og Torup landsby blev helt dækket af sand, og Tibirke by måtte flyttes mod nordøst, således at kun kirken blev liggende mellem klitterne.

Det lykkedes efter 1724 ved plantning og såning af hjælme og marehalm at få dæmpet sandflugten, og fra 1730 begyndte man at plante gran og eg. Den nuværende plantage i Tisvilde Hegn blev påbegyndt i 1793, men først 100 år senere var plantningen færdig i Asserbo og Liseleje Plantager.

Nord for Helsinge ligger Valby Hegn, der er et besøg værd på grund af sine syv dysser samt et enkelt jættestuekammer, der er anlagt i en af dysserne.

Gribskov er især præget af store områder med gran, men langs Esrum Sø er der også strækninger med løvskov og store moser. Skoven blev i 1500-t. især brugt af kongerne som jagtområde og senere til græsning og høslet for de tusindvis af heste, der blev opdrættet på hestestutteriet på Frederiksborg. Derfra stammer de mange navne på –kobler og –vange, som var indhegnede dele af skoven. Der blev til ind i 1800-t. også tilvirket trækul i skoven. I 1781 blev skoven udskiftet fra fællesskab med de omkringliggende landsbyer med store stengærder, ligesom de 20 små bebyggelser og gårde, der lå inde i skoven, blev nedlagt, og deres arealer beplantet med skov.

I 1572 blev Frederik 2.s kanal anlagt, der leder vand fra Store Gribsø til Frederiksborg Slotssø. Cirka 1700 blev skoven indrettet til den parforcejagt, som især kongehuset drev. Der blev igennem skoven anlagt kilometerlange helt lige veje, der mødtes i såkaldte stjerner, hvor det var meningen, at vildtet skulle drives hen, så de kongelige jægere ubesværet kunne skyde dyrene.

Kulturlandskab

Esrum Møllegård, som nu er miljøskole.

.

Søborg Kirke, Gribskov Kommune.

.

Pibe Mølle.

.

Kommunens attraktive natur er således i høj grad præget af kirke- og kongemagtens aktiviteter igennem historien.

I den vestlige del af Gribskov Kommune ligger på en ø i en lille sø i Tisvilde Hegn ruinerne af Asserbo Slot. Biskop Absalon skænkede i 1163 jorden til franske munke af karteuser-ordenen, for at de kunne opføre et kloster. De blev dog kun på stedet en kort årrække. Klostret blev omdannet til en lille herregård, der sandede til ca. 1700. Voldgraven omkring ruinen blev udgravet i 1970'erne. Betegnelsen slot er temmelig misvisende.

Esrum Kloster blev grundlagt af ærkebiskop Eskil i 1151 som et datterkloster af det berømte cistercienserkloster i Clairvaux og blev et stort og rigt kloster. Den bevarede sydfløj, der nu er museum, giver et godt indtryk af klostret i dets storhedstid, der ophørte ved Reformationen. Munkene fik hurtigt meget jordegods i Nordsjælland, og de gennemførte en gennemgribende planlægning af landskabet med nedlæggelse af landsbyer og oprettelse af hovedgårde (grangier), der blev dyrket af lægbrødre. Ved Reformationen i 1536 ejede klostret hen ved 1/3 af al jord i Nordsjælland. Godset blev konfiskeret af kronen, de fleste bygninger revet ned, og den eneste bevarede del er nu sammen med Natur- og miljøskolen på Esrum Møllegård en selvejende fond.

På en lille holm i den tørlagte Søborg Sø ligger ruinerne af den tidligere borg fra midten af 1100-t. ved den tidligere købstad af samme navn. Søborg Kirke er en flot teglstensbygning fra slutningen af 1100-t. med kalkmalerier fra 1300-t. Borgen blev nedlagt i 1500-t., og købstaden blev reduceret til en landsby.

Sognekirkerne stammer alle fra den romanske periode, og de fleste er opført af kampesten, kirken i Helsinge dog af granit og jernal. Kirkerne i Valby og Vejby er opført af gulgrå sandsten fra Skåne i begyndelsen af 1100-t. og har begge et tydeligt engelsk-normannisk præg. Vejby kirke blev i middelalderen en vigtig valfartskirke i forbindelse med Sankt Helene Kilde ved Tisvildeleje. Kirken i Gilleleje blev opført i slutningen af 1530'erne i bindingsværk, men ombygget ca. 1736.

Vest for Helsinge kan besigtiges hele tre gamle møller. Pibe Mølle er en stubmølle med jordomgang, opført i 1789. Tæt herved ligger Pibe Vandmølle ved Pøleå, der går tilbage til 1500-t. Da der ikke var vand nok i åen, blev møllen erstattet af en vindmølle. I landsbyen Ramløse ligger også en vindmølle, der blev genopbygget efter en brand i 1908. I Ramløse Mølle er indrettet et håndværksmuseum.

Industri og service

Gilleleje var oprindeligt et fiskerleje ved mundingen af den å, der afvandede Søborg Sø. I 1870 blev der anlagt en havn på stedet og senere udvidelser i 1900-t. har givet et stabilt fiskeri, fortrinsvis sild og torsk, og økonomisk vækst. Byen rummer fiske- og maskinindustri med bådeværft og grussorteringsanlæg ved havnen. En restriktiv lokalplan har bevaret en lang række af de gamle fiskerhuse.

Betydningsfuld for udviklingen af området ikke mindst med hensyn til turismen var anlæggelsen i 1880 af den private Gribskovbane med strækningerne Hillerød-Helsinge-Tisvildeleje og Hillerød-Gilleleje. Dette giver beboerne en let adgang til det københavnske S-togsnet via Hillerød. Igennem kommunen går også Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-Banen anlagt i 1916. Mange pendler derfor til København og til Hillerød; i alt er over halvdelen af kommunens arbejdsstyrke udpendlere, og kommunens indbyggertal er svagt stigende. En motortrafikvej vest om Gribskov forbinder siden 1997 Helsinge med motorvejsnettet syd for Hillerød.

Efter 1960 voksede der ud fra nogle få gamle sommerhusområder en fritidshusbebyggelse, som nu dækker et 1-2 km bredt bælte langs hele kysten med i alt ca. 12.000 sommerhuse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig