Ghana - geografi

Artikelstart

Ghana - geografi, Ghana har overalt tropisk klima med ret konstante temperaturer året igennem. Landet kan inddeles i tre regioner, som især er betinget af nedbørsforskelle. Mod syd er der to regntider, marts-maj og august-september; mod nord er der kun én, maj-august.

I kystregionen findes et ret tørt savanneområde med begrænsede dyrkningsmuligheder. Lokale vindforhold forhindrer regnskoven i at nå ned til kysten. Her breder hovedstaden Accra med havnebyen Tema sig hastigt ud i landskabet. Landbruget i regionen er overvejende kvægavl.

Regnskoven dominerer i øvrigt den sydlige del af landet og dækker mere end halvdelen af arealet her. Området er tæt befolket og har et intensivt landbrug. De vigtigste fødevarer er knoldplanterne maniok (kassava), yams og taro. Desuden dyrkes majs og grøntsager som tomat, løg, peber, aubergine og okra. Der er et beskedent kvæghold, da græsarealer er sparsomme. Dyr som geder og fjerkræ, der lever af affald, udgør sammen med vildt de vigtigste animalske proteinkilder. Kakao blev indført som salgsafgrøde i 1876. Kakaoeksport indledtes i 1891, og i 1911 var Ghana verdens største eksportør med 40.000 t årligt. Det steg til 350.000 t i 1930'erne, da sygdomme begyndte at hærge kakaoplanterne. I midten af 1960'erne nåede årsproduktionen op over 1/2 mio. t; produktionen faldt frem mod 1990'erne til det halve, men er siden vokset til rekordhøjder på op til 3/4 mio. t.. Hele produktionen eksporteres, og Ghana, som engang havde mere end en tredjedel af verdensproduktionen, står nu for 10%.

Driftsenheden i landbruget er familien, der både er producent og altovervejende konsument af produktionen. Driften er baseret på flyttemarksbrug med svedjeteknik. Befolkningstilvæksten har medført, at brakperioderne er blevet afkortet med nedsat produktion til følge. Også kakaoproduktionen stammer fra familiebrug.

Der foregår en omfattende fældning af træer i regnskovsområdet, ikke mindst til eksport. Herudover er oliepalmernes frugter vigtige, og der er en beskeden gummiproduktion. Den voldsomme træhugst har sammen med den intensive landbrugsproduktion medført en omfattende ødelæggelse af regnskoven. Forsøg med indførelse af nye driftsformer i landbruget, statsbrug og kooperative brug er alle mislykkedes.

Den nordlige savanne dækker 40% af arealet og rummer 20% af befolkningen, men bidrager kun med 10% af BNP. Landbrug er det altdominerende erhverv her, og der dyrkes yams, maniok og korn, især hirse, men også majs og i stigende omfang ris. Kvæghold er vigtigt. Driftsformen er også her svedjebrug. De traditionelle landbrugsredskaber, hakke og huggekniv, fortrænges af oksetrukken plov. Brug af gødning fra kvæget har medført, at opdyrkningen af markfelterne har kunnet gøres permanent.

Befolkning

Ghana har en meget ung befolkning og en stor befolkningsvækst (2,1%, 2006), som dog er faldende. Regeringen har iværksat kampagner for bedre familieplanlægning. Familien er overalt det bærende element i samfundslivet, og den yder den sociale tryghed. Familierne er sluttet sammen i klaner inden for de etniske grupper. Tilknytningsforholdet hertil giver identitet og social forsikring, men det kan også skabe spændinger mellem grupperne. De vigtigste grupper er ga på kystsavannen, ewe i den østlige del, fanti langs kysten mod vest og ashanti i regnskoven omkring Kumasi. Herudover findes en meget lang række mindre etniske grupper, bl.a. brong, ahafo og akim i regnskoven og dagomba, mamprusi, konkomba og sisala i Nordghana.

Minedrift og andre erhverv

Guldudvinding har dybe historiske rødder i den centrale skovregion. Omkring Obuasi, ca. 50 km syd for Kumasi, findes guld i så store koncentrationer, at der tales om verdens rigeste kvadratkilometer. Diamanter udvindes dels ved udvaskning fra floder, dels i et stort anlæg ved Akwatia. Mangan udvindes ved Nsuta nord for Takoradi, og der er store bauxitforekomster. Salt indvindes fra lagunerne langs kysterne.

Industri

Industrien er meget beskeden og helt overvejende rettet mod hjemmemarkedet. Der fremstilles tekstiler, møbler og konserves, og der er bryggerier og mindre bilsamlefabrikker.

Energi

Den centrale og østlige del af Ghana udgøres af et stort sandstensbassin, Voltabassinet. Voltafloden har sine udspring i Burkina Faso og løber som Den Sorte, Den Røde og Den Hvide Volta nord-syd gennem dette bassin. Bassinets kanter danner lave bjerge både mod nord og mod syd. Hvor Volta gennemskærer de sydligste bjerge, anlagdes 1963-65 Akosombodæmningen, som opdæmmer den 8500 km2 store Voltasø, en af verdens største kunstige søer. Det tilhørende vandkraftværk forsyner alle de store byer og minerne med elektricitet. Også byerne i Nordghana får strøm herfra, men forbruget her er beskedent. De store investeringer i dæmningen har dog vist sig yderst værdifulde for Ghana på baggrund af energikriserne. Tørke giver til tider problemer for landbruget og vandkraftproduktionen, senest 1998. I 1995 blev det aftalt at etablere en vestafrikansk gasledning fra Nigeria til Ghana; den ventes taget i brug i 2006. Ghana indledte desuden selv en naturgasproduktion i 1997.

Transport

Jernbanenettet forbinder Accra, Kumasi og Takoradi. Det passerer de vigtigste miner og de vigtigste kakao- og tømmerproducerende områder. I Nordghana er vejtrafik den eneste transportform. Der arbejdes på at udvikle transportsystemet på den vidtstrakte Voltasø.

Handel

Praktisk talt alle indkøb foretages på markeder og langs gaderne, og kvinder dominerer handelen. Her findes endvidere en lang række håndværk. De manglende beskæftigelsesmuligheder i landbrug og industri for den voksende befolkning gør, at denne såkaldte informelle sektor vokser stærkt.

Økonomisk udvikling

Ghanas første 40 år som selvstændig stat har været præget af hurtigt skiftende regeringer og flere militærkup. Økonomiske reformer og planlægningsinitiativer har ikke haft tid til at virke, før andre blev sat i gang. Mange unge er flyttet ind til byerne, hvor de forsøger at klare sig med løse job i småproduktion og -handel. De frigør sig fra familie- og stammetilhørsforhold og udgør en voksende trussel mod den traditionelle samfundsorden. Deres udsigtsløse fremtid knytter dem sammen i bander, der baserer sig på kriminalitet og vold.

Læs mere om Ghana.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig